Thursday, May 15, 2008

I ZOKAM

1. Tuon-a pipu tongdam luongnemnou,gie bang zun vai e,
Pisei pusei tongkupna i Zokam ngai,
Zu bang mom pan seinouguolte khang i khuol sawn na un,
Gie bang zun vai I Zokam I Zokam.


Sahkia(chorus):
I Zokam,Lie leh tang aw zun va ui,
Zo tongluong na ming ngai e,
Zokam aw na minthang hen,
I Zokam ngai zun va ui,zil va ui.


2. Tuon-a Pupa Nantal Phuthil nigel tongkupna kam,
Pisei-Pusei tongkupna I Zokam ngai,
Lentonghhoi dawngkot honna tongluong Zokam ngai hibou,
Zil vai sin vai I Zokam I Zokam.


3. Tuon-a Chingkhup leh Ngambawmte’n zong,
Singzabuong hieng a lungzuon zaila a awi awi na ZOKAM ngai hie,
Thanghou leh Liendou mimtang phalsuona kam,
Zokam Zil vai sin vai I Zokam I Zokam.


4. Endi ve u’aw Seinouguol I Zokam ngai heisa kaidang bang,tulpan kai bang,
Piengpan lunlaite i tanthei chiet nading un izaw?
Sin chiet va ui,I Zokam I Zokam.


5. Zo vontawi aw,na tongluong gie bang zun lou ding na mah?
Zokuawm damtui luongin zong Zokam ngai chie!
Tuon-a Pupa zaidei awina I Zokam ngai hie,
Zil vai sin vai I Zokam I Zokam.


6. Zolei tang bang i damsung ma bang pan vai I Zolai,
Zolawhta damtau in zong Zokam ngai chie,
I Zolai leh I I Zoham te khang i khuolna un,
Bel a zu bang puo vai izaw? I Zokam.


7. Pupa tongsuo kilawmnou i Zokam ngai hibou e!
Lie leh tang aw ngai ve u’aw i Zokam chia,
Pupa hânzei tawina tongluong lawm Zokam nêm hi e,
Chihma in zong ngil sih vai,ngil sih vai.
-MK

No comments: