Tuesday, May 6, 2008

KA PA MUOLSUONG KIDAW NI A,KITAPNA LATE

posted by Philip Thanglienmang


Ka NI Niencingnu(Cînkhomân) in a sanggampa(Peter Thangkhokam)a muolsuong kidaw ni a a la tapna
1. Pienpi lâizawn Minlienthangpu,
Sienpieh a vontawi teng in tulmaw,
Lumsuong thang zêmpâl aw e.
2. Lumsuong zêmpâl ninu selung muonna,
Sien aw nang cinthu’n tuoiteng guolzawl aw,
Tuoiteng guolzawl aw.
Ka U Vungliencing in ka pa muolsuong daw ni a,a la tapna
1. Ângkawi ni hawm bang ka tân a,
Kei’a ka Zuo sahduong mêllawmnou,
Bombay lumsuong thangla zêmpâl a kikhêl aw e.
2. Zêmpâl a khêl kei’a ka Zuo,
Kumsawt lie kei muonna dîng,
Hita ve’n maw cîn leh tuoi aw e.
Note: Ângkawi ni= 1978 kum in Linus Lienkhohau si zaw in Thangsat toh na kinung hi. 2005 in Thangsat Kipgen in a beisan kiata hi.
Ka Ni Aizanieng ei la tapna uh[Pasien amin zal in ka nautetengKa phitna la ka tap hing vangA laihlâh ding pen keima a Ni uh lugzuong Aizanieng]
1. Tuoiteng ci bang hawmthaw,
Sien in gamguo bang na siem hên aw.
2. Tuoiteng bânzâl khuoiningzu bang hlum,
Huonlâi tangna suon pung bang ,Sien in siem hên aw.

No comments: