Thursday, May 15, 2008

ZO LÂIGIELDÂN / ZIE ENTHA VÂI

ZO, ZOHEISA, ZOVAKHU, ZO VAKHU, ZOTHÂU, ZOTÂNG, ZOKHOZAWL, ZOGAM, ZOMI, ZOLEI TE PEN TA BANGA GIEL DEN DÎNG AHITA MAI IN POM VA UI.
Tam aneia thutengte tekâh(compare) va ui:-
O leh Aw zahdân leh panmunte
Note: => = gêntêna , x= a khietna om lou
boh=>khup boh, bawh=>na bawh
boi=>beiboi , bawi=>bawh
bol=>nâm bol,tem bol, hei bol , bawl=>sil bawl
bom=>bom tang,bom pawh , bawm=>luoi,delkhawm
bop=>mei sungah sing bop be vawi, bawp=>x
bot=>satdoh, na hâ bot doh in, bawt=>x
doh=>sat,lakhie, siakil doh in, dawh=>kilang,kimuthei, ka mêl a dawh ei?
doi=>deidoi , dawi=>hla gilou,ha hoilou, dawimângpa
dol=>dolsing, doldeng, dawl=>ta,kidawl
dom=>van dom, diengsah tou, dawm=>kâng bawl, khawi, dawm bawl veteh
don=>enkol,nâu ngai/don , dawn=>tui dawn,vâi dawn
dop=>todop,na dop sawm ei? , dawp=>ngên, mou dawp
dot=>doh , dawt=>cieng toh dawt
goi=>geigoi , gawi=>an gawi, hagawi
gol=>mi gol , gawl=>lampi, koicing
gom=>gemgom , gawm=>koiton,guongkhawm
gop=>bang e na gop , gawp=>nê gawp, sagawp
hoh=>hengla,hlengla , hawh=>hâm,vompi hawh
hoi=>selou, nal, lawm , hawi=>hawi lâm,dawnna kamteng
hol=>tuong hawm hol,sun , hawl=>nawdoh,tawl
hon=>kot hon in, hawn=>hênhawn
hong=>kot hong in ,
hop=>hop bangza ahiei ? , , hawp=>mêtui hawp
hot=> me hot, , hawt=>tuilam hawt
khoi=>van khoi si’n , khawi=>ganhing khawi
khol=>koikhawm, sênglou , khawl=>peilou,lâikhawl
khom=>hunbep, kituoh, kilawm , khawm=>tom,koikhawm
khon=>teng , khawn=>thawn,dawngkhawn
khop=>cim,khoppi , khawp=>x
koh=>vun koh, lukoh, dokoh , kawh=>hil,ensah
koi=>gawl, van koi , kawi=>ângkawi,thu kawi
kol=>enkol, kolte , kawl=>kawl gam,kawlkên
kom=>kûhsuh, kuohsuh , kawm=>zang zuai
kon=>kawng kon, ci kon vai, kawi , kawn=>vuoikawn,kawi
kop=>takop, kikopmaw , kawp=>x
kot=>kotpi, ketkot , kawt=>pâh,coat
loh=> lu loh, ngaluloh lawh=>mêt
loi=>nuasiesa , lawi=>lawi leh guol, lawitang, lawital, nuasie
lom=>ham,lakhawm,puon lom , lawm=>guol
lon=>sui,na lon bang e , lawn=>pei, tawn, zawl
lop=>na lop dîng,moulop , lawp=>huoiham, lawptawp
moi=>meimoi , mawi=>nal, kilawm
mom=>mêngdoh,poudoh,khangkhie , mawm=> x
mon=>menmon , mawn=>mawntang
mop=>an mop,thumop , mawp=>x
mot=>mothuoi , mawt=>x
noh=>mi noh , nawh=>tui sua nawh
noi =>nu,tât , nawi=>mihing nawi, buon nawi
nol=>nuol , nawl=>ning lam
nom=>pâh sim,pepâu,pâupieh , nawm=>x
non=>nom , nawn=>puo,tawl
nop=>hun nop,nopna , nawp=>x
not=>notmang , nawt=>nûl, mâi nawt, singnawt
phoh=>mi phoh , phawh=>housie
phoi=>pheiphoi , phawi=>phawipi
phol=>heitang phol , phawl=>x
phon=>mâi phon , phawn=>ka phawn sawm ahi
phong=>domtou , phawng=>thousah, hil
phot=>om phot in , phawt=>x
poh=>kipoh , pawh=>bomtang pawh
poi=>poimaw,poisa , pawi=>khodou pawi, lousiel pawi
pol=>pelpol,poltê , pawl=>kipawl, pawlpi
pom=>sâng,hi sa,nuollou , pawm=>khang, lien
pon=>penpon , pawn=>ma pawn, pawnzâng
pop=>ann pawi popsah , pawp=>x
pot=>sam pot , pawt=>pusuoh
soh=>neisohpa , sawh=>tui sawh, ip sawh
soi=>gên,seisoi , sawi=>zanglou, hâm sawi, kawi
sol=>hlêm,hêm , sawl=>sawltâhte, pei i n ci, hakhie,hladoh
son=>son kawi deh,son tat , sawn=>sawn mom,sawnsawn
sop=>sepsop,zosop,soppuong , sawp=>sil,puon sawp,kuongsawp
thoi=>damlou thoi, kithoi , thawi=>kithawi
thol=>singtun thol,zu thol , thawl=>lutzou, zu thawl
thop=>thop pien,thop tat , thawp=>puohlou, bieng thawp
thot=>lâithot , thawt=>x
toh=>gâ toh,na toh,hei toh , tawh=>malta tawh, tawh hâng
toi=>ngai , tawi=>khut a tawi, ta hin
tol=>kitol,zutoltang , tawl=>hawl, hia, hêh
tom=>sâulou,sânglou , tawm=>khuong,tamlou
ton=>zo ton,peiton , tawn=>pei,dieng
top=>pâh tetop , tawp=>khawl,tawpta
tot=>ketot,ka tot khâh , tawt=>vatawt
voh=>vohpi , vawh=>x
voi=> , vawi=>en vawi
vom=>kêmcing,hoitaha koicing,puo,pâi, vawm=>x
von=>ta,vontawi , vawn=>x
vop=>nâu vop hun,sum vop , vawp=>x
zoh=>khawmpi zoh , zawh=>peiton,zui khawm/ton
zoi=>an zoi,tâng zoi , zawi=>zu zawi, va zawi
zol=>zawl bawl , zawl=>zawlpa,thuzaw sawm,zawltang
zom=>pê,zui,nuazui,khitha, zawm=>âh tui banga zawm
zon=>neita zon,sui, zawn=>inn zawn sau, puoh, tuami zawn tuom lah hiva
zop=>pê,zom , zawp=>x

By MK

ZO DEI GUOL LÂIAH
Tanglai Pu ZO hun a ki pan Tutan vei downg lungzeei sieng ih kibuol zie un
Mite ha tung kaa in gamdiel khai zouta ZO vontowite a mi za lai ah
Ih nammin talowm mansou ding ii ZO vontawi aw

Cîllâi i ZOLAI simbu sungah zong,
Siemtheicîlhaw'n ZOHÂM hamsa ci'n giel vuh,
Sanggamhaw dîng theiha telha nanzongleh
ZO vontawite i tongsuo hi zumpi sih vâi, Ei'a dînga Siendei hibou!.

Pu ZO suonte i nam min vuh kêmcing vâi I ZOHÂM zong zumpi sih vai,
I ZO tângthu sutkia vâi ZO dei guol lâiah Pu ZO vontawite i hi vuh,
Sien cieptesa ZO dei nam min sîngdang guol aw, ei theipi ta vun.

ZO vontawi Sienmâng leh minam'a dîngin Pil leh siemna ît louin ZO mun zuon vai
Na zawng zongin na hâu zongin I minam min tuolkhietthei louin
Zumpi sih vâi a tawpna ah ZO,ZO i hi kikhêlthei lou.

Pu ZO suonte i nam min vuh kêmcing vâi I ZOHÂM zong zumpi sih vai,
I ZO tângthu sutkia vâi ZO dei guol lâiah Pu ZO vontawite i hi vuh,
Sien cieptesa ZO dei nam min sîngdang guol aw, ei theipi ta vun.

By T.T Thangpi,
Asa: Joseph Suonlien

No comments: