Monday, July 28, 2008

India leh Burma gam sunga Zo te Tênna Khote

Source: zolengthe
IN INDIA NORTH EAST
01. Tuitha pang kuol a teengte:
1. Muollum, 2. T. Khajang, 3. Buhsau, 4. Belpuon, 5. Sunchinvum, 6. Teikot, 7. Suongkuong,
8. Zoukhonuom, 9. Hiangtam(K), 10. Belbing, 11. S. Geltui, 12. S. Munhoi, 13. Panglien,
14. M. Tanglien, 15. Hiengdung, 16. Lunmuol, 17. Kullien, 18. Phaibem, 19. Zomun,
20. Khienglam,
21. Bohlui, 22. Daijang, 23. Tuibul, 24. Tuaitengphai, 25. Benazou, 26. Buongmun, 27. Suongnal, 18. Zahong, 29. Sielnah, 30. Khuongmun.
02.Tuivai pang kuol a teengte:-
1. Singngat, 2. Tangpizawl, 3. Sehngalzang, 4. Likhai, 5. Buolkot, 6. Hiangtam(V), 7. Zangnuom,
8. L. Kanan, 9. Behiang(V), 10. Behiang(H), 11. Suongphu, 12. Lunzang, 13. Tonzang,
14. Sielsi
03.Tuivel pang kuol a teengte:-
1. Mawngken, 2. Maukot, 3. Tuimangzang, 4. Muolzin
04. Tuila pang kuol a teengte:-
1. Hiengmuol 2. Munpi, 3. Zabellei, 4. Allusingtam, 5. Sabuol, 6. T. Hangnuom
05. Mawngkai pang kuol/kimvel a teeng te:-
1. Aina, 2. Leitan, 3. Lungshai
06. Tuipi pang/kimvel a teeng te:-1. Milongmun, 2. Saite
07. Tuining dung/kimvel a teeng te:-
1. Tuinuphai, 2. N. Khuovung, 3. Tuining, 4. Zomi Zion, 5. T. Vajang 6. Khaimunnuom,
7. Sangaikot, 8. Kuvan, 9. Saiboh, 10. Zobethel, 11. Gangpimuol, 12. Khuongkhaizang
08. Gunpang kuol/kimvel a teeng te:-
1. M. Khaukuol 2. Khuoinuoi 3. Telsalzang 4. Singheu
5. Phaisan 6. Khuongkhai 7. Old Kha kuol 8. Sugnu Zoveng 9. Singtom
09.Kana luipang/kimvel a teng te:-
1. Gelngai 2. Salem 3. Paldai 4. Sachih 5. Khuolien 6. Muolnuom 7. Kathuong 8. Phuoikon
9. Zangdung 10. T.Bethel
10.Lamka khuopi sung a ZO tate tenna veng te:-
1. Lamka Zoveng 2. Zomi Colony 3. Manniang khuo 4. Hiangzou 5. New Zoveng 6. P. Kamdou veng 7. Tuibuong 8. Zomunnuom 9. BiulalaneTuoleh adang dang:-*Imphal (Phaipi) * Shillong Happy Valley *Dimapur *Guhawati *New Delhi.
IN BURMA OR MYANMAR
01.Tamu myo kuol sung a teeng te:-
1. Tamu Zoveng 2. Tamu Namasongh 3. Tungkyaw 4. Phailien, 5. Yuotha 6. Lalliem 7. Kanan 8. Khampat no1. 9. Khampat no3. 10. Nang ka theih 11. Buongkung (Nankhaukhau) 12. Tuikhal (Chawdawzyichen)
02.Kaleymyo kuol sung a teeng te:-
1. Kaleymyo (Penglong Kuat-tit Veng)
2. Kaleymyo (Tantada veng) 3. Tazyi 4. KanOo 5. 55-mile 6. Muntha (Showphyuzyichen)
7. Kuonglien (Phayazyichen).
03.Tonzang zo khuopi kuol sung a teengte:-
1. Tonzang 2. Phaitu 3. Lungtah 4. Khamzang 5. Sehshi 6. Thauthe 7. Phaidim 8. Maulawn
9. Likhan 10. Madam 11. Ponpi 12. Khiangkan 13. Sekang 14. Buolkuong 15. Vanglai
16. Khuoivum 17. Chikha myo 18. Aisi 19. Phaisat 20. Bizang 21. Haipi 22. Gampum
23. Buongmuol 24. Sielmei 25. Nahzang 26. Denlhakot 27. Thuombul 28. Senam 29. Langphun 30. Talzang 31. Anlun (Phultuon) 32. Gelmuol 33. Khienglam 34. Sielthaw 35. Singtum
36. Tuigiel 37. Zopem 38. Tanzang 39. Sielthawzang 40. Lamthang 41. Tahla 42. Phailien.
04.Teddim myo sung a teengte:-
1. Teddim 2. Salzang 3. Tahzang 4. Lomzang 5. Gelzang 6. Gamngai 7. Tuolmu 8. Mawngken
9. Bumzang 10. Khuodai 11. Kakgen 12. Zozang 13. Gielchien 14. Muizang
15. Thangdawn
05.Tuoleh a dang dang teeng:-
1*Kalewa 2*Maymyo 3*Mandalay 4*Tachileik 5*Lyawkaw 6*Yangon(Rangoon)., 7. USA 8. Singapore 9. Malaysia 10. South Korea 11. New Zealand etc

1 comment:

Pau Khup said...

Dear Laigialpu Zo khuateng gial pu,

Zo khua teng nagen na vuh lah pan Tonzang myo sungah Khuamun khua kamu sih hi.Khuamun khua cih pen Phaitu,Lungtah,Khuamun,Geelmual,Khianglam cia kipeh ahia,kinai ahia ZBA Founder Rev.Cin Min Thang tenna Khua ahi hi.Tonzang ah Inn 20 val ki tenga,Yangon ah inn 15 ki tenga,Kuang Lian ah Inn 20 val ki tenga,USA ah Inn 20 val,Khampat myo ah inn5,cih dan in kana teng vuh hi.ZBA gamsung ah Khuamun Local cin khua 6 kipawl in Local min Khuamun local ahia,ZBA gambup local lah pan a kunglui pen ahia kum 50 val zohi.Golden Jubilee ki bawl hun in ZBA kum50 Golden Jubilee ki bawl nailo hi.

Tuazia in tangthu kante in na thukan pen dihlo,manlo hi.Khuamun khua thu tampi gen ding om lai,hinan leh tamza civai.

Khuamun khua thu tom kim in tamzah gen phot vai.

Lungdam
Zovontawi
USA.