Friday, December 28, 2007

ZO e ZOU?


SERIES - I
A. “I ZAW”ee? “ZO” ee?Tam mi question tawh ki sai in mi nam dang te pawl khat in no “I ZAW” te angci kha thei ding hi.(1) “IZAW” ci kam mal pen mi nam min hi lo hi.(2)”I ZAW” ci kam mal pen sang gam Kachin te zong “I ZAW” ci kam mal zang uha, akhiat na ( Meaning) leh ah aw (Pronunciation) ki bang lin lien hi. Tua ahi ciang inei “ZO” te pen ka chin te tawh U Nau ih hi na ki langh sak sem sem hi. Tuaban ah ham ki bak pi tam pi khat om lai hi. Tua ahi ciang in mi nam dang ten “I ZAW” te ang ci leh ko “ZO” te nang gen na amah? ahi sih leh “Kachin”te na gen na uh amah? ci suk ziau lel ding hi.B. “ZO” ee? “ZOTE”ee?
J.Thang Lian Pau in ah gen na ah no mi nam te pen ZO na hi sih uh a Zote nahi uh hi ci in gial ngei hi. Tua leh ZO mi nam te ZOTE ih ci leh Kachin mi nam te zong Kachinte ci kula, Kawl mi nam te zong Kawlte ci kul hi. Paihte, Vangte, Samte ci mi nam te leh ZO te ci pen ki bang lo hi. Bang hang amah ci leh ZOte ham(pau) ci bang om lo a, ZO ham(pau) ci om hi. Paihte ham (pau) om a, Paih ham (pau) ci bang om thei lo hi.Vangte ham(pau)ci om thei a, Vang ham (pau)ci bang om thei lo hi. Samte ham(pau) ci om a,Sam ham (pau) ci bang om thei lo hi. Kawl te kham(pau) cibang om lo a, Kawl ham(pau)ci om thei bek hi. Tam mi “te” ci kam mal leh lai mal pen a zat na, azat dan om hi.Tam bang a, a simple ma ma thu te ih tel theih sih leh kho tua huai mi ih hi lel hi.
Tua ahi ciang in “ZO” ci kam mal leh lai mal pen koi ma ang lak piak thei ding hi sih.”ZOTE” ih hi sih a, “ZO” te ih hi hi. ZO MI zong ci ding ahi sih a ZO ci ding ahi hi. Tam mi ZOMI ci pen minamdang ten ZO ci kam mal ang tu thei lo ciang a, ZOMI ci kam mal azat uh ahihi. Ei leh ei ZOMI ih ki ci leh Kawl, Kachin,ci te zong Kawlmi, Kachinmi cikul ding. Tua ahi ciang in, “ZOTE”,”ZOMI” ih hi sih a,”ZO” ih hi hi.C. “ZO” ee? “ZOU”ee?Tam thu pen Sia Go Suan in zong a gen zo hi. Hoih sa ma ma ing. Mi nam dangtawh ih buai na ahi sih a, ei ma ZO sung a ih buai na ahi hi.Tua leh “ZO” ci kam mal leh lai mal en leih“ZO” ci lai mal pen Mang Kang te ih kawl gam ang uk lai hum in Chin kici kham tung mi teng sung pan in mi nam tam pi om in tua lah ah “ZO” ci laimal pen mi nam khat in a gial in ciam teh uh hi. Tua pen tu dong LONDONLibrary ah om lai hi. Tua pen Mang Kang te ii ei ciap teh na ahi hi.
Kawl kum pi in 1998 kum May ha sung a abawl uh lai bu “Myanmar Today”Volume 1, No.2,page 23 na ah Chin National Truibes ci a ah ciap teh na uh ah Chin Tribes 53om hi. Tua sung pan “ZO” ci lai mal pen (21) na ah om hi. Tua ban ah ZO cipen Hla kha, Falam sung ah zong om hi.(19)Zotone (20)Zope (22)ZoHnyut(24)Tedim,(25)Tezan,(29)Dim,(27)Ta doo, (40)Lushi, (24)Lizo, (52)AshoChin ci bang in ki mu thei hi.Tam pen ih Kawl Kum pi te ii i ciap teh na (recognize) na ahi hi.
Tua ciang in ei Chin tribes leh biak na zo sia ten ei recognize na pen(ZBA) ZO BAPTIST ASSOCIATION ahi hi. Tedim ten zong (TBA) TEDIM BAPTISTASSOCIATION ci in nei uh a, adang ten zong a mau mi nam ciat uh tawhAssociation neih ciat uh hi.Adang “ZO” ci lai mal recognition teng en vai…1962 kum in ZBA ki phut hi.1965 kum in Sahlam a Pu Sem Kho Pau in ZO lai tawh New Testament nagial hi.1985 kum in Sahlam ih ZO RCM father Neh Kho Zang in ZO Bible withApocryphal na bawl hi.1992 kum in Rev Lien Cin Khup in Holy Bible in ZO MI na bawl hi.Tam teng ih et ciang in “ZO” lai mal pen a maan pen, aki zang pen, a om masa pen ahi hi.”ZOU” ci lai mal bang hun a ang piang, koi bawl, koi ang phuak, ci pen theising!zong thu pi sa sing.
“ZO” ci lai mal pen Mang Kang te ei na bawl piakahi a, ei son bawl tawm zong ahi sih hi. Tua ahi ziak in “ZO” ci lai malpen original amaan pen leh zak ding a hoih pen ahi hi.”ZO” ih ci lai mal leh kam mal pen ei ZO ta te a hi hi. Tu hun ciang a, eison khel thei ahi sih hi.Ni dang 1970-1980 ki kal hum sung in Tedim ah mi nam dang ten ei ZO te angsim mawh lua inZO maw ZO hai ang ci uh hi. Tu hun ciang in Tua “ZO” ci kam mal leh lai malte ang deih gawh piak uh hi.Ei leh ei ki en vai..
(a)Strong point ……Ei ZO ten tu dong ciang ma ih ZO min leh aaw(pronunciation) ih khel sih hi.(b)Weak point …….Ei ZO ten “ZO” ci kam mal pen lai mal in”ZO” aci tawh”ZOU” aci tawh ih om hi.tua pen ki thu tuak lo na (Unity) ih nei lo naki lak na hi hi.Mi nam dang te en kia vai…”TEDIM” ci mi nam pen ang pian zaw sawt nai lo hi.Ni dang in amau uh Sim ki ci in tua pan in TEDIM ci in khel uh hi.A khelzawh uh sawt nai lo hi.
(a) Strong point……Hei sung hei sung ah om ta uh leh ko TEDIM Chin ci ina kam mal hi leh a lai malhi ta leh ki bang sak uh hi.”MIZO”… ci mi nam pen ang pian zaw sawt nai lo hi.ni dang in LUSHI ki ci a, tun a mau un LUSHI pan MIZO in khel uh hi. Tua penkum 30 cing nai lo ding hi. Mi nam dang te khel piak hi sih. Anau leh amauun a khel uh ahi ciang in MIZO te ih ci kul hi.(a) Strong point……Hei sung hei sung ah om uh leh “MIZO” ci kam mal lehlai mal pen ki bang sak uhhi. Kawl gam,India gam a om teng MIZO ci in zanguh hi.”KUKI” ci mi nam pen ang pian zaw sawt nai lo hi.ni dang in KUKI te pen Thado ih ci uh hi. Thado pan in a mau un KUKI ci aminam min uh khel uh hi. Tua pen mi nam dang te khel piak a hi sih a, amauleh a mau un a khel uh ahi hi.
(a)Strong point…….Hei sung hei sung ah om uh leh KUKI ma ki ci uh hi.Kam mal leh Lai mal ki bang sak uh hi.Tua ahi ciang in tam thu te ih et ciang in ei ZO ta ten hei sung, hei sungKawl gam, India gam, Malaysia, Singapore, Korea, Japan, USA ah om ta leihzong “ZO” ci kam mal leh lai mal pen ki thu tuak tak a ih zat kim ciat dinghoih sa ing. Unity ih neih ding hoih sa ing.Tua ciang ei ZO ten ih min nam min “ZO” pan in min dang tawh khel lo ih hiciang in min dang khat po po tawh ei ki hat thei na ding a thu om lo hi.”ZO” ci lai mal zang lo in “ZOU” ci lai mal ih zat nak leh mi nam dang tenak nuam ma ma ding uh hi.Tun zong ang lak piak sawm nuam ma ma uh ahi hi.Tua ahi ciang in ei Pu ZO suan “ZO” ta te teng in ki thu tuak a, ih mi nammin “ZO” penali mal leh akam mal in “ZO” ih zat ciat ding tam za tawh ang thei ing.ang it na sang pa uhKhai Meng ( Singapore)
Series – III
Nang thu gen “ZO hi ee, ZOU hi zaw?” ci thu tawh kisai in, nang leh kei gen lo i Zo tate sunga tunidong a om thubaui (thutopna nei lo thukicien nai lo, kicien zo nai lo) thu ahi hi. Kei mudan leh kei theidan abah leh koihma a kicien in ang gen thei sih va ci ing. Bang jieh ahiei ci leh, tamthu pen History leh research thu tawh kisai a hi bou hi.
Tamthu te gen ding ci leih, thusaupi sut ding ngai vai ci ing. Ka thei khom khom in atom thei pen in ang gen vang:
1. 1965 kum a Sahlam (India) lam a i Zo tate Zo kam tawh N.T amasa pen anabawl na bu ah “Thuhuntha in Zo Kam” ci’n Pu Sem Kho Pau (B.A ngamasa pen) in ana giel hi.2. 1985 Kum in India Zo R.C.M te ma in ” Zo Holy Bible with Apocryphal” Father Neh Kho Zang(Tungdim be) in a na giel a Zo Tate “Presbyterian pawl leh Zomi Christian Church pawl (ZCC) in ana kikeh/kikhen lo hi.3. 1992 Kum in Rev. Lien Cin Khup in “Holy Bible in Zomi” ci Zo Laisiengtho ana giel na ah “feedback ka thei dan in “Zomi” sang in “Zoumi” ci zaw ding ahi cin akigen hi.4. Tualeh, Unau Sahlam ate sungah Presbyterian pawlpi pen majority ahi ua, thu leh la lam zong asai deuh pen uh hi.
Atom in, Sahlam unau te lah ah, Presbyterian pawlpi te in “Zou” ci kammal a zang ua, ZCC pawlpi te in “Zomi” ci kammal azang ci thu tun laisiengthou leh labu te ka en leh ka thei cien pan hi. Hinanleh, Sahlam unau RCM pawlpi ten bang kammal azang uai thei sing.
Tun zong, India Manipur a Presbyterian pawlpi te bawl “Zou Christian Literature Society (ZCLS) leh ZCC te bawl “Zomi Christian Literature Society (ZCLS)” ci Literature committee ni a om a, tudong ciengin kilem thei leh pangkhawm thei nai lo uhhi.
Tualeh, i Zotate sung khawp lo, khamtungmi lah a a pil pen phiel ding a kigen Pu Gou Gin (Tungnung be) in “Zolai Sim Bu” (1970 pawl), “English Grammar in Zo kam (1975 pawl) ci bang in laibu anabawl nate ah “ZO” ma ana zang hi.
Ei Kawl gam lam a om Zotate teng (RCM, ZBA, AG, PCM leh pawl tuamtuam) in ZO ma i thupi sah uh hi. Tualeh, Unau ZBA te AD 2000 Magazine ah “ZO” ma a ci uh hi.
Tuahin, Minam dang tawh akithuah kha lo Zotate in i nam min in “ZO” Pu Zo Suan pangsa pieng, ma i deih ua, Presbyterian leh RCM ci bang a minam dang tawh kipawl khawm/kihal te in, a diehin Sahlam Presbyterian Pawlpi teng in “ZOU” (Zou pen ZOMI kici sung pansa nam neu min khat) ci in ana pom/sang uh hi. Tam sahlam Unau Presbyterian pawlpi te pen tun Synod status nga zo un population a tawm pen “tulsawm” tei tei om ding uh hi.
Tuahin, U Kap Pu leh Ka Zo mipi teng, bang i gen ta ding uai? Zou hi zaw ee Zo hi zaw? ci thu ah. Tamte i bangci khensat ding ua? Nang leh ken lah USA, Singapore, Korea leh Malaysia pen sa in khensan (thutuhna) siem zo lo ding i hi uhi. Tamthu kalung khamna leh ka veina pen tuma kum sawm val lai pi ahi ta a, ka thei khawm khawm in imipil deuh leh a athunei deuh te ka dong kawi kawi leh “ZBA mi lien leh thunei te ei dawn na khat ah “Tua Sahlam Zo i cite gamtuam mi, ki ukna atuam ngaidan pom dan atuam, i unaute hi non sih, Zo mi ci ding zong hinon sih, Tuate thu a gen gen ding hi sih, ama uh tawh lah bangma ci ciengin thu leh la (ngaidan leh lai lam ah) kipang khawm be sih va” ci ei dawnkia (reply) thu pen tuni dong ka tel thei lo leh, lamdang ka sah pen thu ahi hi. Tambang teng ma jieh a lah i Zo pen minam te lai ah, ei masung na ngawn a kizo lo te hi e, minam dang ten i min ei lahpieh ding hi ta i ci te a hiding, a pieng ding thu te mawng ahi hi. Sahlam Zo leh Kawlgam Zo te Pasien leh Minan khualna be in, khat vei tei tei kimai tuah in kihou thei lo uh ii? Pawlpi (Nang ZBA, Nang Presbyterian, Nang RCM leh Nang A.G) ki ci ci den ding e? Bang hoih pen e, Bang i bawl thei uai ei Khangtha ten, ngaituo huai hi lo maw?
Tam ka thu gente, keima mudan hi in, hinanleh i Zotate tampi te thei lo thu hi, Minam khat i khantou nop leh i minam sunga om “problem om pen mukhiet theikhiet phawt ding, tuah hi leh bangci bawl lei dam thei ding, tua hileh khantouna kipumkhat na ang om ding ci bang dan ding hi. Tamthu kagen ciengin koihma pawlpi ka gensietna, minal gemnopna ahisih hi.I Zo sung thu buai om dan te ka gen na hi.
Tuahin, Kei pomdan leh sandan ah, Sahlam leh Kawlgam a Zotate, ZBA, RCM, Presbyterian leh AG a Zotatengin kikum khawm a, lungkim tah leh kithutuah tah a akhensat min (e.g, i-zaw-te hi e) ci leh zong ka pom hi. Tualo i minam ZO amaw, Zou amaw i-zaw-te amaw, Zote amaw ci te bangma hi sih (official recognize) om sih.
Tuajiehin, U Kap Pu, khat vei lam a, Lawm Pau pi kung a Zolai giel dan tawh kisai ka gen dan in, nang leh kei ham ham/giel giel te pen mimal vai beh hi lel in, i giel dan dan leh i ham dan dan hi lel, ei ma mimal thu thu hi lel, bangjieh, nang leh nangmah( ei leh ei ma) zong thukim tak leh kithutuah tah a i gencien thei nai lo pi..aw!.
Genkhiel om leh ngaidam
Pasien leh Nam a dingin,Go Suan.
Series – IV
Lawmte,
Na e-mail a “Zo hi ee, Zou hi zaw?” chi thulu na hing tahlat pen ngaidan tam lou ka hing kum ut hi. Kawlgam leh India a Zou kampaute’n i “tribe” min a sut dan uh kibang lou a, laigelh dan (spelling) zong kithakhat lou hi.
1. Inidan Constitution (SC/ST Ammendment 1956) in Manipur state sung a Zou kampaute theipina min ding in”ZOU” chi recognized na bawl hi. India gam sung a Zou hina certificate deite’n “Zou” chi’a lah ngai ahi, aziah pen India kumpi in “Zo” chi theipi lou hi.
2. Tualeh Manipur Kumpi in Taan 10 tan a “Zou” Major Indian Language (MIL) skul subject din pom zou ta a, tu’n Taan 11 leh 12 tan a din Zou MIL laibu ding Zou Lai Saipawl (ZLS) in a bawl lellel hi. India Kumpi in 1956 a “Zou” theipina a bawl apat, Zou Lai (literature) in khantouna khenkhat a nei ta hi. India gamsung a din “Zou” spelling pen “Zo” chia hen ding pen sil hamsa ahia, tu dinmun in sil hithei lou bang phial ahi ta hi. Aziahpen Indian Constitution siamphatna (amendment) leh Indian President phalna chite ban ah Manipur Kumpi phalna zong kisam a, thubaih hi lou hi.
3. I pianna i Pu min “Zo hi ee, Zou hi zaw?” chi thu pen lungbuai na ding om seng lou hi. I Pu Zo (Zou) in a min laimal a sun ngai lou a, historical record zong bangma et ding kinei mel lou hi. Min gelhdan kibang lou ahi bou a, mikhat ahi veve hi. India a Zou kampaute’n min gelhdan “Zou” pen a dih pen ahi achi sih ua, hinanleh Gamsung Kumpi tawh kisai a zum (office) nasepna di’n “Zou” a kichi teitei uh ngai zel hi.
4. Kawlgam kumpi tawh kisai a “Zo” (Zou) dinmun pen theichetna ka nei sih a, hing hilchian thei lechin lungdam huai ding hi. ZBA in “Zo” chi spelling zang a, “Zou” zang lou ahi chi pen India a Zou lamkai tampi in theitel ua, hinanleh tunitan in tami thu a Kawlgam leh Vaigam a Zo/Zou kampaute’n thukikupna consultation bang ma nei nai lou uhi. Ngaidan kibang nei thei pai sih nanlei, Kawlgam-Vaigam Kumpi nuai a Zou kampaute dinmun kithei tuah beh ding lunggul huai mama hi.
Sincerely yours,David Vumlallian Zou
SERIES – V
ZHLC & ZO buppi,
ZO hi ee,ZOU hi zaw ci thu tawh kidung zuiin,Sie.Go Suen,Sie.Khai Meng te lai at na Print in lim tah in kasim aa,lungdam huai thu ka sah na ah ih ZO ading a kin dei doi ciet ihi na ka mu aa,Dahuai ka sah na ah ih “ZO”min pen mi namdang ten ei deigaw lai tahin ei ma na ngawn ibuai mawk hi,zong buai huai ma ma khat hi.
Ka hunnga lo leh ki cin lana tuam tuam te zieh in,tampi zong kang at man sih ding hi,Mangkang te na at na ah;1. Burma leh India gamgi teng ah a mahaw ham leh ngeina tawh kip tah aa,a teng minam khat aom hi,a mahaw pen a uhha ma ma minam khat ahi aa,Sha(Pu Sha) a bia uh hi.a ma te pen Tanglai aa,Jou( ZO) kumpi suan leh hah te ahi uh hi.(Lehman F.K “Illinois Studies in Anthropology” No.3 The University of Illinois Press Urbans 1963,P-179)2. Khamtung mi te pen Sihzang,Sukte,Kamhau,Thado,Yo(ZO),Guite in na ciemte uh hi,Sukte ma in Yo(ZO) te in tua gam teng na uh hi,Sukte in ZO sangin bul (U zaw ) vung ci lo hi,ZO sung ah Manlun abul (U zaw )hi,( Cary,B.S and H.N.Tuck:The Chin Hills,Volume-1,P-140)
A tung a teng ban ah adang teng hing nua at at vang in ZO,YO,Jou,Zou,Zomi a hi ,i zah dan ki bang ta nia nua sih ta leh zong mai lam ah iki bah na ding a ki gel gel a hi hi,mai ang tung ding December ciangin Manipur ah United Zomi Organization Kum (50 ) cin na pawi pi ki bawl ding ahia,tuami son ah a diah diah in,ih ZO Khangtangthu bu Kipsah na leh,”ZO” ci kam mal ngen tang zah ding zong nakpi tahin ki kup na om ding hi,tammi tawh ki saiin Ngaih sut na hoih no no a nei te in,ZHLC Secretary Pa.Kam Khen Mang dalpu@… tawh na zom vun len,ken zong tam son panin na ha kat ma ma vang,a hoih pen pen ding leh a dih pen pen ahi “ZO” ci lien ma i zang suah na ding hi lung hi maw sih vun. Khris it na leh ZO sisan itna sung ah,
Dalpu (Bangalore)

No comments: