Thursday, February 28, 2008

HÂM MANPHATDÂN


Mihing khat in a mimal khankhietdân leh ama gamtatdân dungzûiin hâm a zang let hi. A neulâi a pat a a let tanin a theidohte toh kizawitawnin hâm a zang let hi. Hâm hâusa leh hâm upa (guollûi hâm) chite tam na mun mihing pawl sungah thuteng tampi a nga hi. Mihingte maimai in mutheilou thamtheilou, lungsim sunga omte ngaituonate a gênthei uhhi. Mihingte lungsim a om ngaituona leh lungsim toh kilebul silte zong a gênthei uhhi.
Thugêntênate,kigêntênate,kitêtuonate hâm hâusa lah a,mi khat a pien leh a hâmzah dân khumi mihing pawl in a pui hi. Alelam ah hâmkhat sunga hâm upa(guollûi hâm) hâmzahdânte suichien lei,theichien lei,tu-a mihingte hindân ngaidân tuotdân leitung mudân,nam peidân,khoheidân chite a kitheithei díng hi. Hâm khatpou khu thugênna,thukupna,thumopna leh kigênna guoh a, kizang hilouin, leitung damsung a,theinate guoltupna in a kizang zêl hi. Hâm kichi thu leh late,tanchin, thuthang guoh gênna ngen hilouin eima leh eima kigênna in zong a kizang zêl hi. Lungnopna, lungthahna, lungzuonna,lunggimna chinteng gêndohna leh pulahna in a kimang let hi. Leitung i mudân, i chiemte dânte leh i ngaisut dânte leh i tuot dânte a pui hi. Hâm in leitung a, i hindân leh leitung i mudânte uh ahing theisah hi. Theina, muna, tuotdân khu hâmpawl tuomtuom ah a tuomtuom in a pou let hi. A hâmdân dungzûiin mite’n a tuotdân a mudân leh a theidân a nga let uhhi. Mihiemsuisiemte’n(anthropologists) a gêndân un, tam leitung ah hâm tampi a om hi. Hâm khat poupou in khu mihing mudân a pui a, a piendân, a pui zûi a, a gêndânte a pui hi. Hâm zousie’n mihingte ngaituodân, opdân,gêndân chite a sukha hi. Mihingte lungsim ngaituona,ngaituodân kibahlouna khu hâm kibahlou zieh ahihi.
Hâmzahdân khu khovêl opdân leh tuotdân toh kizûiin,a tuomtuom in a tuom op chiet hi. Hâm in mihingte a pawl opna ah lemtah leh kituohtahin a hingsah thei hi. Kituona(unity) díngin hâm khat a poimaw hi. Hâmzilna apatin eima mimal ngâidân maimai dihdân dihloudân leh midangte dihdân dihloudân ngâidân I lungsim sung u’a, i puohte uh i sumangthei díng uhhi. Eima silbawldânte tawndânte maimai dih kisahpina leh kipâupêngpinate i hlasuothei pan díng uhhi.
Eima leh eima maimai kidihsahna leh midangte dihsahlouna tualeh dihloutaha i muna pên hâmzilna apatin i subeithei díng uhhi. Lungsim nêunate, kisahtheinate leh eima maimai mihina kiletsahpi leh kingâisângpi maimai a, i ngaisutnate uh a’ng beitheita díng hi. Tammi hâmzilna apatin midangte ngaituodân tawndân peidân chite i theithei hi.

Hâmzilna neite’n midangte hâm pên simmawna lungtang toh a ensih díng hi. Hâm in i lungsim ngaisutdân a thuzawthei hi. Hâm kichi pên tawndân toh kibang a gêlthei gige ahi. Azieh ahileh, hâm apatin mihing hina a chien leh a chienlou a kithei khenthei hi.
Tuazieh in, hâm khu tawndân siengset chia zong minvawthei ahi. Hâm pên mihing pawlkhatte opdân leh tawndân tângpi kawmu leh kêmbittu ahi. Tawndân kêmbittu khu hâmzah ahi. Tângthu-tuonthu leh sahkhuo biehdânte khu hâm in a na puo a,tualeh a na kêmbit zing hi. I hinsung un hâm i hâzah mama uhhi. I tou ,i din leh zong kamteng /thutengte, i hâm leh zong thuteng/kamteng; i hieng i sante toh kihouna un hâm i zang let hi.I lawm i guol toh i kihou chiengin hâm akizang uhhi. I damsung a i mute uh hâm tellou a,a khietna minlou/buchinglou ahi.
Sing eh uong min, nâtate min, pâhte min,gam min, sate min, vasate min, ante-louhingte min, chite khu hâm tellou in, i gêndân leh i theina uh bukim zoulou hi. Hâm apata a thutengte i matchien malâisie tuate pên eima mimal lungtang sunga om maimai leh têng maimai lel ahigiap a, i lungsim ahing khoithei sih hi. Hâm pên theinate,kihoutuona khutlâi/vanzah(tool) khat ahi.
Hâm pen nasepna khutlâi leh vanzah ahi. Kihenêmna,kisolna,kihâuthângna, kilungthah suona, kidêhna,kigâlna khu hâm apata hing kipankhie ahi. Pawlpi sunga hâm nasep masapên ahileh; mi leh mi naseptontheina, tualeh kihoutheinate piengsah,tualeh kihuotnate leh kimudânate kiemsah leh pungsah zong hâm ahi.

Hâm theina in mihingte lungsim peidânte leh pawl sunga mite ngaituona a theisah thei hi. Hâm leh mihing hindân kikhenthei lou ahi. Hâm kichi mihingte tawndân khat ahi. Hâm in khoheidân leh tawndân a káwh hi. Tawndân tângthu zong a ensah hi. Hâm in nam khat tângthu-tuonthu a’ng hilchienthei hi.
Hâmzahdân apatin mihingte hing puodohna leh mênkhietna uh a kinuasuithei zêl hi. Hâmzahdân tuomtuom apatin mihingte hing kipatkhietna leh a kinâidân uh a kisuichienthei a tualehzong a kimuchienthei hi. Hâm khu suikhietthei ahia,pilna dangte banga sutthei khenkhietthei tualeh têthei a peidân tângpi khat mukhietthei tualeh dânbawl thei ahi.

Hâm in nam îtna zong a tunthei tham a, nam khat a’ng hât chiengin a hâm uh zong ahing kithêzâh a, mite’n zong ahing thei simkuom u’a, tuachiin ahing khangtou uhhi.
Europe gam a, nambing neu tampite’n a nam chiet uh ahing puotha lâiun, a hâm chiet uh ahing ngâi poimaw u’a tualeh ahing puothakia chiet u’a ahing ziltha chiet uhhi.
Hâmzahdân apatin nam khat hina, mi khat hina, sa khat hina a kawmu a ahing hilchien hi. Hâm in pawl hina khu a kêmbit zing hi. Malâia Magyar mângte’n Magyar hâm a theinawnta sih u’a a theilou ziehun Hungary Innpi sungah Latin kam in thu a gên let uhhi. Azieh ahileh, German theinasasa in zong khumi German kam a zang ût sih uhhi.
Tuachi in, Magyar,Irish,Lithunia, leh nam dangdangte’n kumza hun sungin amaute kamzah uh a kipuotha chiet u’a,tuachiin, a na khangtousah uhhi.

Kum tûlli(4000) vâl mangthangsa Hebrew hâm pên Israelte’n ahing puothakia u’a, tu’nle Israel gam ah Hebrew University a omta a, mi tampite’n Hebrew hâm a zilthakia u’a a theita uhhi. Hebrew pên Israelte Official language(Hâmpi) in a zang ta uhhi. Hâm sisate ahing hindohthei apata i thei díng uh khat ahileh,hâm puotha leh kepbit a poimawdân a kimuchien hi. Lâisiengthou sungah zong a kimukhie hi. Israelte’n Jordan luipi a kân lâi un Gileadite’n ‘Sibboleth’chi pouma miteng khu a thatliata u’a, nânleh ‘Shibboleth’ chi miteng khu a hinkhawi uhhi. Hâm ahileh mihing lungsim leh ngaituona(philosophy)ahi.

By Philip Thanglienmâng

No comments: