Thursday, February 28, 2008

ÂHSITE PIENDÂN LEH BEIDÂN DÍNGSupernova: Vânnuoi(vân leh lei) sunga thangvânzawlte(spaces) lah ah âhsite leh solnoute simsienglou in sângza sângtûl(a tul a thên) in a dim phitphet u’a, vâupa bangin a pâh lingleng u’a a tâng zing uhhi. Sâintiste suikhiet dânin khum âhsite zong pienhun leh beihun(sihun) nei ve thou ahi uhhi,chiin a gên uhhi. Vân leh Lei(universe) a hûizâng omza tam pênpên khu Hydrogen gas(huizâng) ahi. Âhsite a pien chiengun Nebula gas pên a kihothot a, a kipîngpavei a, suataha a’ng kipeipei chieng in, a lâilung ah, a tum in lêlguollou, âhsi sa mama khat ahing kilomkhawm a, tuachia a’ng kilomkhawm zou chiengin, a’ng kiveivei a, a’ng kiveivei, a’ng kivielviel chiengin a’ng tah a, siltah(solid matter) ahing suoh hi. Tuami âhsi sungah Hydrogen hûizâng nempi a om hi. Âhsi sung pen sa séngséng ahimanin Nuclear Reaction pieng hi. Tua âhsi husa pên sa séngséng ahiman in, Hydrogen gas(hydrogen huizâng) pangin(tel in) Nuclear Reaction(Lâilung Pâwhna) ahing piengkhie a, Hydrogen huizâng khu Helium ahing suoh a, tua bân in, Photon ahing piengdoh a, a’ng kithêzâh hi. Photon khu vâh mal ahihi. Tam banga reaction a’ng pien chiengin,Hydrogen huizâng khu Helium in a kikhêl a, tualeh a kâl ah Photon=Light(vâh) a kithezâh a, tuachi in, vâh ahing pieng hi. ahing um hi. Tam bangin, âhsi ahing piengkhie(born) hi. Azieh ahileh, âhsite lâilung(core) ah Nuclear Reaction pawh zing ahiziehin tua Nuclear Reaction in amaute a vâhsah tawntung hi. Kum tampi (billion) a’ng kiveizou chiengin khum âhsite pên a vâh uh a hing muolthei a, khu-leh zong a mitthei (a sithei) uhhi. Bangzieh e, i chi leh kum sângtûl(billions) 5 tuom ahing kiveizou chiengin leh, a sung u’a Hydrogen gas ka ngîtngêt khu ahing kângtum beithei ahizieh ahi. Âhsi khat a mì(a si) díng chiengin tuami âhsi pen a lâilung apatin Nuclear Bomb pâwh mabangin ahing pawhzâh a, a’ng kitênkhezâh a, leivûi leh vutvâi a suoh zêl hi. Tua banga, âhsi ahing pâwhzâh chiengin a vânzawl huvâng (cosmic rays) thangvân awng chinteng ah a’ng kithezâh a,a’ng lâng zêl hi. Tuami âhsi apata hing lêng vânzawl(cosmic) huvâng(rays) khu gênzoulou khop a, sâ ahi. Khumi huvâng sa in a malam a, om leh kisung hinna nei kichi taphot leh, sing leh suongte kângtum beithei ahi. Tam banga âhsi,sisa (mitsa) khu Supernova a kichi hi.


BLACKHOLE(MUTZÎNHAWM)
Supernova khat a pâwhzâhzou ciengin a lâilung pên tumkhat in a kilomkhawm(collapse) a, a gawpthawpsuh a, a nêusuhta mama hi. Kintahin a gawpsuh a, gêntêna in, âhsi Km 500 sa khu mm 5 beh sa in, a nêusuh hi. Chipên i Nipi chiepha âhsi khat khu Supernova a suo chiengin bawling(football) nêunou khat maimai chie suohsuhdoh hi. Tam bang a suosuh chiengin Supernova pên gênzoulou in, a gih mama hi. Gravity(hûpna) teng a lâilung sungah a kilomkhawm a, silbangkimteng, vâhna nasan zong a mielgawp a,simzîn kohawm a suohta a, tuachiin a kûnga suohkha poupou silkhat(anything) leh vâh(light) nasan zong, a hîplûtmang(sucked in) hi. Tuachiin,vâh nasan pîtzoulouna kohawm a’ng piengkhie hi. Tam banga supernova a’ng gawpsuh(collapse) chienga vâh nangawn pîtzoulouna kuo hawm khu Blackhole kichi ahi. Neutron Ahsi zong akichi hi. Zokam in, simzîn kohawm(black hole) ahilouleh mutzînhawm chia minphuo thei ahi.

SUN(NIPI)
Ei solar system(nipi huong) sungah sol giet a om hi. Tuami mun ah,Nipi khu âhsi ahi. Ei’a dínga âhsi nâipên Nipi ahihi. Leitung apat in Km.sângza(million) 150, a gamla ahi. A kigênsa mabangin Nipi lâilung sungah Nuclear Reaction a pieng ngîtngêt hi. Nipi sunga, Nuclear Reaction kihothot zing ahizieh in,a lâilung sung pên a sâ mama hi. A sâlevot digri 6000°C tuomlah tan a, a lâilung sâ ahi.
Vânsuisiemte’n(astronomers) Nipi khu telescope a a et chiengun tu-a i mit u’a, i mu uh, bang hiellouin, tuisan kihuol vungvung leh meikuongpi kilehleh(kâmkuongkileh=prominences) tawntung pieng ahi,chiin a mukhie uhhi. Tuachi a, a kihuol va vungvung chieng in,a sunga Hydrogen gas om pên, Helium gas in a kihleng a, tuachi’n a kâh ah Photon a pieng a,vâh a kithêzâh hi. Nipi sunga Nuclear Reaction pieng ahizieh in Hydrogen a pâwh chiengin Helium gas a suoh let hi. Tua hun tom kâl sungin photon a’ng pieng a, vâh a’ng om hi. Tam photon pên leitung lamah ahing lâng a, minit 8 1/2 zouin leitung ahing zâp(sal) hi. Photon pên vâh halthem(particle of light) china ahi. Mipilte mukhietdân in,kum sângtûl(billion) 3 apat 5 nga tuomlah chiengin tu-a Nipi khu ahing pâwhzâh díng a, Supernova a’ng suohta díng hi. A hûsa in solte a huzâp dínga a sung a omte a katumta dínga,hâwhtui sa in a luong mangta díng uhhi.
Tua hun chiengin leh,tuikângpite,Nipi pâwhzâh hûsa in a gawmangsahta díng a, sing leh suongte a kângtum díng a, hâwhtui bangin a luongta díng hi. Tua hun khu solte(planets) beini ahi díng hi.

Crab Nebula(Âisipi): 900A.D.lâi in China mipilte’n a na gieldoh uh hi. Chinate gieldânin suolam vântung ah âhsi vâhsiem mama khat a na mu u’a, tuami âhsi khu zân chiengin a tâng singseng a, lâi gieltheina khop in, gam chin a salvâhzou hi, chiin a na giel uhhi. Tam lâi pên Gâlpi Nina lâi in Holland gam apat in USA ah, a guh in a na kipolut hi. Arizona a vânsuisiemte khut ah a na tungkha a, amahaw’n a na kansui chiengun gintâtloupiin Crab Nebula sung a supernova khat a mukhiet uh toh a kituoh lienpai a, lamdang a sa mama uhhi. Tua hun lâiin âhsi mêlnêu khat a kimu pên tu hun chiengin supernova in a kimuthei ahi. Chinate mukhiet apat USAte mukhiet tan kum zakuo(900) sung lut hi. Tam hun kikâl sungin âhsi mêlnêu a, kimu khu tu chiengin supernova mêl in, a kimutheita hi, chia a’ng thei bepun kidang a sa uhhi.

SOLAR ECLIPSE AND PROMINENCES(Nipi Awval leh Nipi kâmkuongkilehte)
Khatveivei chiengin Nipi,Hlapi leh Leitung gûizang(line) tangtahin ahing om zêl hi. Tua chiengin,Hlapi in Nipi khu a liekhu a, hlapi hlîm pen leitung ah a tu hi. Tua hun chiengin,leitung zousie ahisihleh mun pawlkhat ah, khomielna a tung hi. Khum hun lâitahin Nipi pên a vom kêikûi a, a gei lah vâh hiuhiau a kimuthei hi .Tam bang siltung a’ng pien chiengin Solar Eclipse(Nipi Awval) a kichi hi. Nipi sunga patin hydrogen gas kuong a kilehtou let a,tuachiin Km sângsawm sângza gamla in a kilehtou valuoi zêl hi. Tuate khu Solar Prominences a kichi hi. Zokam in Nipi kâmkuongkilehte chia minvawthei ahi. Agol-aletdân pên leitung za sângin zong a golzaw a, a lienzaw hi.
Nipi hlapi leh leitung kiviel lele ahiziehin tam Awval pên sawtpi a kimuthei sih a huntom noukhatzou in, hlapi in Nipi khu a hlâkia a, a hlâkhiet lâitahin Nipi pên ahing tâng singseng kia a, khumi vângtâng pên Diamond ring effect kichi ahi. Nipi hûsa kilehtou khu leitung tandong ahing zâppha hi. Tua hûsate khu Solar radiation(Nipi hûsa) a kichi hi.
Tam nipi hûsa khu awng a,astronatte, a lên chiengun meisî kileh bangin a mu let uhhi. Apollo11 tunga, a na lêngsa Pu.Neil Armstrong, Pu.Edwin Aldrin te’n zong hichi bang meisî pheliplep a na mukha gêl hi. Mipilte’n satellite kâptou a, a suikhietzaw un tuate pên Gamma rays(hûsa) ahi, achi uhhi. Tam gamma rays pên Nipi Solar prominence(Nipi kâmkuongkileh) lah apata hing kipan ahi,achi uhhi. Hinna neite adîng a, hûsa pen a hoilou mama ahi.
Nidanglâi in, Nipi Awval a op chiengin tawm toh,dâh toh,zâmpi tum kawmin,thangpâi tahin a na pang u’a, ‘AW’ kûngah Nipi hlâdoh, hlâdoh mêngmêng in, chiin a na kikou let uhhi. Amahaw gintâtdân pên khu hichi ahi. AW kichi hlagâu gilou khat hi chiin a um uhhi. Tuami hlagâu gilou in khun a huntun chiengin Nipi a man zêl a, a pumval let ahi, chi’n na um uhhi.Tuazieha hichi banga nipi,hlapi a’ng op hun chiengin, tawm toh,dâh toh zothâu leh zâmpi toh a na pang zêl hi. Hlâdoh in,hlâdoh in,chiin, aw neisun uh toh a na kikou let uhhi. Hun tomkâlnou Nipi Awval sung ahiman in,Nipi vâng a hingtân kia chiengin ,mite’n a na kikouna uh pen lawching ahi, chiin a gingta let uhhi.

BLACK HOLE GOL MAMA 2 NI KISUTUO DÍNG
Galaxy nêuzaw 2 ni kigawmkhawm a pieng Butterfly-shaped NGC 6240(Pêngpelep mêl bang) Galaxy lâilung ah Black Hole gol mama 2ni kimukhie hi. Vânsuisiemte pawlkhat in Orbiting Chandra X-ray Observatory zang in tam Black Hole te a na mukhiet uh ahi. Tuate gêl pên a kivielkuol/kipeituoh ahi uhhi.Kum sâng zabi(several million years)zou chiengin ahing kisutuo díng u’a tua hun chienginleh a hûsate leh a hûpna hute uh huoisetah in ahing hlâkhedoh díng uh a, thangvânzawl chinteng ah a’ng kithêzâh díng hi.
Tam hûsate leh hûpna hute vânzawl ah, a kitênzâh díng a, tuitêu bangin vântung munchin teng a zâppha díng hi, chiin Dr.Gunther Hasinger,NASA vânsuisiem in a na gên hi. Tuazou chiengin ei Galaxy tan ahing zâp tungpha díng a, silbangkim teng khu mihingte muphâhlou leh teiphâhlou in a kinsah (wobbling) díng hi. Masanglâi in,NGC 6240 a na et masa lâiun vânsuisiemte’n a lâi ah vâh tânsiem mama 2ni a na mukhie uhhi.
Ahivâng in,Chandra X-Ray Observatory telescope toh a’ng et kia u’a a’ng sui uh leh, tua hûsate pên Black Holete apata hing kipankhie ahi chi,thu khu a’ng theikheta chiin Dr.Gunther Hasinger in a gên hi.
Tam bang, Black Hole kop(Binary Black Hole) om khu thangvânzawl a,a kimukhiehdoh amasapên ahi. NGC 6240 Pêngpelep sûn;Galaxy pên Leitung apatin 400 million(sângza) light years gamla ahi.
Light a lên chiengin second khat in km 180,0000 tan lêngpha ahi. Light year khat ahileh kumkhat sung light lêng in a phâhna/a tunna mun tan light year kichi ahi.
Tam Black Hole 2nite a ki-etchien chiengin tua Black Hole khat chiet khu a lêtdân ahileh; ei Solar System sung lam a, om leitung apat Mars sol tan chiepha ahi. Amani khu light-years 3000 tan a kigamla chieng donga, kivielkuol kipeituoh gêl ahi uhhi.
Tam banga, Galaxy nêuzaw 2ni, NGC 6240 Galaxy lâilung a, a kigawmkhawm na díng
gêl pên ahing tung díng silkhat etsahna ahi. Tua khu bang e? i chi leh; mâilam chiengin leh ei Galaxy -Milky Way sunga sângza sângtûl sânga tamzaw simsiênglou âhsi omte
leh Nipi hing kiphutuo(kidêngtuo) díng u’a, Black Hole hing suoh sieng díng matheisahna ahihi.
Vânsuisiemte gintâtdân in,kum billion(sângtûl) 4 li zou chiengin Milky Way Galaxy leh Andromeda Galaxy tegêl ahing kiphutuo díng u’a, ahing kigawmkhawm díng u’a, tuachi in Black Hole khat in a kigawmta díng gêl hi. Dr.G.Hasinger gêndân in,tam bang kiphûhtuona hun chiengin,mihingte leisiet ah a om nawnta sih díng uhhi. Tua ahimanin, lunggimna tahtah nadíng bangma a om sih hi,achi uhhi. Kum sângtûl(billion) 3 tuomlah chiengin Nipi khu a pâwhzâhta díng a, Supernova a suohta díng hi. Tua zouin, Black Hole nêunou khat a suohta díng a,sil nêunou khat in a omta díng hi.

By Philip Thanglienmâng


No comments: