Thursday, September 18, 2008

ZO SÂNNÊM LATE NO.2

Thursday, May 15, 2008

SÂNNÊM LATE
No.1

(a) Vaimang siamsil thelnah aw va leng inla.

Lungzuan simthu ngaih siang ah vasut ve aw.

(b) Lung zuan simthu ngaih siang ah vasut ve aw.

Ani zatam Chiam lou in hong leng non in.

No.2

(a) Mel muh louh tongdam kong houna,

Ka zun siamsil nou na sang aw ngaih.

(b) Ka zun siamsil nelnou nasang aw,

Ka zaila khau bang na sut ve aw.

No.3

(a) Tawng sawl zingzin vaimang thel nah

Vangla ngaih siang kawm din ka sawl e.

(b) Ngaih siang kawm a tuang ong tun leh,

Ninghaizu bang leh aw ngaih aw e.

No.4

(a) Vang khua khat lou tong hou nuam no,

Nazun thelnah nau bang na sang ing e.

(b) Gamvangla pan tongluan siamno,

Khawlh pih ding in na vang ngai nang e.

No.5(a) Vang kong ngaih man siamsil tung ah,

Tongdam lei bang ken ong lel ve'ng e.

(b) Lei bang lelna siamsil tung ah,

Munna muang zong sen ong leh non aw.

No.6

(a) Siamsil tung ah si-al bang pawl,

Lung zuan ka banjal hi na sang aw.

(b) Tangzuang banjal hou nuam tuai vung,

Lungsit lo naubang nasang ve aw.

No.7

(a) Vaimang siamsil lia ka nel zun,

Ngaih aw luai nau bang na sang ve aw.

(b) Naubang san ding lung na sit leh,

Zehzum sul hong heisak aw ngaih aw.

No.8

(a) Vaimang siamsil tang ka sak duang,

Pianna vang khua nang va zong ve aw.

(b) Keizong siansiam tang bang dam leng,

Vangkhua lam zong ding hing e ngaih aw.

No.9

(a) Thel nah zun siam mual tam kal aw,

Lungtup paltan tum ing va chi aw.

(b) Vual lung zuang don ing vachi in,

Dou gam lenmual kai ing va chi aw.

No.10

(a) Lung zuan simthu houlung kupna, Banjal thel nah in kong leng sak a.

(b) Tang lung zuang ka banjal nou,

Duang kuai aw naubang na sang ve aw.

No.11

(a) Lung zuan simthu ken ong lel leng,Vaimang a gam vangla e ngaih aw.
(b) Gamvangla leh lung zuan zatam,Khawlh lai simthu sial ing e ngaih aw.
No.12(a) Va pai ve aw thel nah va leng ve aw,
Vangla a zal ngaih siang ah va khawl ve aw.
(b) Tuangna tun a vang ngaih in tong ong dot leh,
Heina peuh ah tang zuang mimbang thum chi aw.
No.13(a) Gual lai nibang ka tang lou a,
Lia nu’n suih lung sit hi teh maw lawm.
(b) Ka sim thu leh ka zaila aw,Guallai tuibang let e ngaih aw e.
No.14(a) Kei hong ngai lou mi singta kawi ken aw,
Thaulong suk puak sukte mang na kawi ve aw.
(b) Thaulong phei puak sukte mang na kawi ve aw.
Bah khi pha leh vuisai ha na keng ve aw.
No.15(a) Mimbang pian in simlei tual mung ah,
Ngalliam hi chiin tun lunglai muang e.
(b) Tun lunglai muang ngalliam sial ching,
Sunni hi leng kai “kuan hitang e” 2
No.16(a) Heina peuh ah mual chin sang ah,
Tulkung lengno “na khuang khuang leng e”
2(b) Lengthe khuang peuh lung zuan long e,
Lung zuang zai awi ahih mel theih ahih mel theih louh.
No.17(a) Ani hong suak saumang hong tang,
Kompal bengnah pek iphan iphan lai no maw “ken ngai na veng e”
2.(b) Ken ngai na veng aw sumtual lenvui sai i zuih izuih lai no maw“ken ngai na veng e”2.
No.18(a) Mimbang piang khial tang kung tung ah,
Sial ching lenmui “meibang theng mawh e”
2(b) Ei hong siam tung Pasian leh nuaizin mang aw,
Keikung tung ah muan damtui “nong luan mawh zen e” 2.
N0.19(a) Leldih ve ua lung ngaih teng aw,
Pham masa kul a zuan ding a, i sial kan in sang chiat leh ki lawm e.
(b) Sial kan sang lah pel mawh, ding a, melmuh pabang a mual om leh,
Tu-a i holim ngai na ni aw e.
No.20(a) Ei teng lii liai lung zuan ki kum,
Simlei khuam bang a luah ding om lo e.
(b) I pham a leh zalna kul sin ah,Vaimang namja aw ei ki khani eiki kha ni e.
No21(a) Tung chiang solkha nang lah pham mawh,Ka lel liang pai ah “napawm ve aw”
2(b) Kalel liang pai ah na pawm ve aw,Vual tawh ninghai bang “nazong ve aw”2
No22(a) Tung chiang solkha phamta chi leng,
Sen hong leh kia ta e sen gual aw
2.(b) Kei pham leng lah sen leh lou diaKei din singlemta kisam pen e 2
No.23(a) Tung chiang alsi pawm khawl bang a,
Ei teng khawl khawm “sian in siam hen aw”2(b) Sian in siam hen aw phui go phung chingpha bang a don hong suak sak aw Sian aw e sak aw Sian aw e.
No.24(a) Sianmang i chih zata sianmangHong tawi tun leh zua “zong sian mang e”
2(b) Hong tawi tun leh zua zong sianmang eChin kawi a mou “nang zong sianmang e”2
No.25(a) Tukol tawi ding laizom ka lawh na’n
Ka tun vang in “setang hong khawl ve aw”2
(b) Tun a ding in setang hong khawl ve aw,
Phung khat tang veng aw “setang aw hong zuan aw” 2
No.26(a) Hauning hauning ka chizong a, lunta gam zang ka kom zong a,
Hau in hau gui zuan lawm e gui zuan lawm aw e.
(b) That ning that ning kachi zong a sang lamlai ah ka ding zong a,Sang in sang lam zuan e lawm e zuan e lawm aw e.
No.27(a) Sen ngaih nang tawh tong chiam ching lou ding.
Pheiphung suan ka jang e suan jang e lawm.
(b) Sen ngaih mun in muangta ching a,
Tuang lamtung tong dam chiam pel aw e.
No.28(a) I tung chiang ah solkha vang tang
Koi gam na ngaih “no hong don veng e”2
(b) Ngaih teng tang bang na dam lai hiam?
Katong hong dong “theilo vang tang e”2
No.29(a) Ningzun sam e aisa sam e,
Laizom tuai lia nu’n sam e.
(b) Ningzu aisa i sau nen ah,
Laizom ngalliam in sam e.
No.30(a) Zokuam heisa tul i-lel ah,
Nunnuam a khuang tuan aw e.
(b) Tangpa lung zuang saulim bel a,Mimva bang thum tuan aw e.
No.31Sunkim lung zuan heina gamkuam ka chi ngaih no,
Na zuang hiam ngaihno “na nem hiam aw”2
(b) Nem kei ning ching lung lai hual leng,
Nemveve luankhi na koikoi na koikoi nai e.
No.32(a) I khawlh lai nou zan chiang zalmang,
Sial leng lobang “tultang e ngai aw”2
(b) Tual patpuan leh banjal neljun,
Kop a thuah lai “ngai nang e ngai” 2 aw
No.33(a) Ni aw kani namu na maw
Kha aw ka gang namu maw.
(b) Tung sawlkha leh si-al ja aw
Laichinthang na mu na’m maw.
No.34(a) Tun sung lai zom chin aw eigel,
Von tawi ban a i sam no tawh lawm.
(b) Von tawi ban sam i vuallai ah,
Sing tawi mabang ikawm jelding na sang e.
No.35(a) Ka phei phung in deih lam zong theilo,
Suan duai na hiam “kachi a maw “2 lawm
(b) Suanduai na hiam ka chi a maw lawm,
Phung vang ngaih man tung kolva bang “lam thei zelleng e”2
No.36(a) Zin siam a mimbang ki piang chiat a,
Vual laini bang tang tuam awm e tang tuam awm e.
(b) Vual laini bang tang tuam awm a,
Hauta’n sawm sial huai tuam om e huai tuam awm aw e.
No.37(a) Munjang lai a sing zabbuang khat a na pou,
Nalim bel guai aw tul vuah leh lummei kijial nuai ahkei nei selzo diam nahlun no aw e.
(b) Gual din sialbang lianlo zong leh,
Kei din jang gui saibang a lim lian chia limlian a lun aw e.
No.38(a) Vailou kuanna lim buk nuai ah,
Kei va daidam ing e Niang aw e.
(b) Daidam nua chiang lung zuan ong phong
Ma taw lawm kham lung tuak ngaih aw e.
No.39(a) I aw ngaihno nang na gimsi,
Huang suan mual tumtai hong nam e lawm.
(b) Huang suan mual tumtai hong nam a,
Zodam tuibang luan lai ngai veng e.
No.40(a) Mataw ngaihno Sianmang huai louh,
Nih gel lung tuak sialza tam aw e.
(b) Sun in sialleng phei phung khai lang e,
Zan in sial leng maimit sing mawng e.
No.41(a) I aw ngaihno tembang deih aw,
Kal a simthu lelza tam aw e.
(b) I kal ah vual lel simthu,
Dovang sang thang zaw e ngaih aw e.
No.42(a) I aw ngaihno nang kong sial na’n
Sunchin tukol ka tawitawi nem e.
(b) Sunchin tukawl tawitawi nem e,
Janggam pheiphung ka suan suan nem e.
No.43(a) Khokhang jang ngou ki tawi ven khua sang son ah,]
Jawl lui tongsiam na min lou kha nak ing e.
(b) Jawllui tong siam na min lou kha nak ing aw,
Jawllui mah kan in kong kheng lou ding hi e.
No.44(a) A sing in ka pou zong a khua kimvel ah,
Tuan a pupa bah ngei louh bah tha dah e.
(b) A tui in ka luang zong in tuang lamlai ah,
Dawn louh pankai vual phuan chil phih ding hing e.
No.45(a) Awmlai kavei tuibang siang mawh,
Sing lel heisa kapal heuta e lawm aw e.
(b) Singlel heisa kapal heu a,
Huang jawl lia gim kanam thengta e lawm aw e.
No.46(a) Bangteng selung gel ka hiam aw,
Zan khua sawt e leidim the khuang e.
(b) Buh-al khuang naubang ki khim ing,
Taikhua val juang thou lang e ngaih aw.
No.47(a) Tong hong lel ning sen vang ngaih no,
Na kung tung pallai tuibang a siang hiam?
(b) Kung tung pallai a sian a leh,
Vang kong ngaih kum khua sawt e ngaih aw.
No.48(a) Vang khua lai ah mising simthu,
Mei bang hong jam ding hi e ngaih aw.
(b) Lungtak simthu nau bang sang ken,
Hemlam simthu hi e na chi aw.
No.49(a) Sunni lam kai hii hiai e vazuang ham ven,
Theisen lawm vual kasan nemno ngai veng e.
(b) Ka san nem ngai ing e sunni chin in.
Ka san tong luan siam no nong ngai hiam?
No.50(a) Ka tun in simthu hon hilh ka kung tung ah,
Lai kuai senvual aw non ngaina lai hiam?
(b) Lai kuai senvual chik kum a ngilh louh ding aw,
Ka lung zuan sunni nuai ah hong nam nawn e.
No.51(a) Khawh lou tulsa mel ka muh chian,
I aw tun nem mubang ngai nang e.
(b) I aw tun nem mubang ngainang,
Vual tawh nuih chiam ka lel na hi e.
No.52(a) Vangkhua tumdang sing heisa vuallung tuak aw,
Nang tawh khen ding pham lou lai a nasang e.
(b) Zinbang khakna gualkim kaizak buang ing aw,Khaubang chiahna hemlam pham lo lai a na sang e.No.53(a) Zanchciang zalmang ngaihno mel mung,Khang thei loh sangbang vai mawh tang e.(b) Sang bang vai mawh ngaih na mel mung,Tongdam san theih louh aw na sang e.No.54(a) Nang vang ngaih man zai deih kong khian,Maimit nasuan nuam diam ngaih aw.(b) Lung zuan ka zaila hi ngai aw,Hemlam gual nuih chiam in lel lou aw.No.55(a) Sun khaw sawt in na ma zap ah,Limbelh ding in nah nim nuam veng e.(b) Limbelh ding in nah nim nuam ing,Tangni kat ding lim sung nuam ing.No.56(a) Lung lai ka sial ngilh ning chi leng,Zolawkta’n mabang pan e ngaih aw.(b) Zolawkta’n mabang hong pan e ngaih aw,Tulvum lengthe no in dong sawn e.No.57(a) Zalkhun tung khaubang sut ing e,Luan khi kei duang nang bang diah e.(b) Luankhi paih louh sen leh lawm niang,Khawlh lai ong lang ta maw niang aw e.No.58(a) Nah lun heisa sen deih simthu,Singphung dang kawi in na tullo aw.(b) Singphung dang kawi in na tullo aw,Keivang haibang ngak aw ching aw e.No.59(a) Sunkim lung zuan nemna ding a,Kawi louh ding lia tong suah nem aw e.(b) Kawi louh ding lia tong suah nem aw,Tun sung kei pian pih sang nem zaw e.No.60(a) Tung sunni bang kong et ngam louh,Gia bang ki zun pan no ching aw e.(b) Na pallai no kong lawh louh ding,Gual loh ding tuai ngaihno ching aw e.No.61(a) Kakung tung ah ong kilel naGamkhau bang khua kim ah zam e.(b) Gamgui khau bang khua kim ah zam,Doh kuang tuibang let e sen ngaih aw.No.62(a) Vaimang thel nah tong dam nong banTong suah patbang nem chia ngaih aw e.(b) Ngaih na tong suah patbang nem chia,Lung lai gamgul bang vial chia ngaih aw.No.63(a) Ka pham zong in tung thangvan ahKalau khan vual ngaih ong chiven chia.(b) Laukhan vual ngaih melmu thei leng,Banjal in mong bang ong kawi vang e.No.64(a) Lung tup sawlbang na heina ah,Sian siam in tang bang ong dam ve aw.(b) Ken ong ngai ing sen a ngaih aw,Duang lai gam suan guabang nem ing e.No.65(a) Nang lah gual san mun muang ding a,Kei lah khat tang heileng ding hing e(b) Sing khual vangla ka heina ah,Sian siam zotang bang ong dam leng e.No.66(a) Sawlbang vullawh zatam lai ah,Gual ong loh louh ding nasang e.(b) Sen khawlh pih leh tun tawi lia nem,Zozam kei sinlai ah mang mawh e.No.67(a) Sei niam seisang ka gual lai ah,Mubang kong ngaih lai ah vial aw e.(b) Lai ah vial chia duang lai ong luun chia,Chik chiang hem lawh kong ngilh ngei diam aw?No.68(a) Sen khawlh pih teng mubang ngaih man,Zang gamkim chiang ken ong ma nong e.(b) Khawlh pih gual leh lia vang sial na’nVaimang tong dam kasan chim ta’ng eNo.69(a) Awmlai ka vei zinmang hi e,Tu in nang gimsi hi e ngaih aw.(b) Ngaihno gimsi a laan dang ven,Nuai awmlai tawh tan bang kim sang e.No.70(a) Na duang lentang ngek hi chia,Keisan louh a gual san ding aw e.(b) Keisan louh a gual san ding aw,Gammong sing bang kawi louh ding aw e.No.71(a) Kei lah mualpan ngaih teng hei na,Maimit suan kal lah tazen veng e.(b) Thangvan zawl jui tung leng phialva,Hileng ngaih kawm nuam na zen ing e.No.72(a) Lung zuan man gamthang bang kong vehLenna lia nu kaina dang ta chia.(b) Gamlai hai thei nun nei bang a,Kalenna lia nu pawh ngai nang e.No.73(a) Duangzen tawh ngabang ka lenna,Ka ngilh leh suih lung mawl hi vang e.(b) Vazuang heisiam zonun tumtai,Kasan lah lenheisa aw ching e.No.74(a) Ka zalmang in sing vangkhua ah,Khat tang vabang leng ing e ngaih aw.(b) Khat tang vabang leng ing e ngaih aw,Nang kong sial na’n ka duang lai nem e.No.75(b) Ning ne loupi khuang bang kong khouh,Lawm aw navang kong ngaih man hi e.(b) Sau suan limbuk i tut khawlna,Lungsit na hiam ngaih aw?No.76(a) Vaimang namza zial dih ve lawm,Houlung kikum veni ngaih aw e.(b) Houlung simthu i kum zong ah,Nang lah mun muangsa hi chia ngaih aw.No.77(a) Theibang sen a i lel minthangA tuilim tung ah khawl ung e.(b) Na kung tung leh vangkhua simthu,Hong lel aw lawm ken ong sang vang e.No.78(a) Ka zalmang in silh puanno tawh,Sen ngaih nang tongdam ken sang veng e.(b) Khang thei lou ing naubang kah long,Leh lam sawlbang nong ban nasang e.No.79(a) Sial zatam tawh khawh lou tung pan,Zo lawkta bang keina tau veng e.(b) Kei sial bang lung zuanna sial hiam?Zo lawkta bang nang na tau hiam aw?No.80(a) Tuah ding simthu lah chiam lou a,Lai ah humtang bang dou chia ngaih aw.(b) Na sak duang leh na tong dam aw,I khang damtui nou bang luang khawm e.No.81(a) Thei bang sen a tong dam i chiam,Gam tuai mawngbang ken ka pawm lai e.(b) Gam tuai mawngbang ken ka pawm lai aw.Gual tong naubang kasang nai lo e.No.82(a) Vailou kuanna gam vangla ah,Gamkhuva zong tulllel ah khuang e.(b) Lung zuan zatam ka siak na aw,Khawh lou limbuk nou ken ngai nang e.No.83(a) Kawmna vangla gam kuam thuk pan,Na mel hoih chiing nuam ing e ngaih aw.(b) Na mel hoih chiing nuam ing ngaih aw,Tong dam ki sang zel ni e ngaih aw.No.84(a) Sing gam vangla phei phung suan leng,Hou nuam chi-a kong lawh tuam aw e.(b) Hou nuam chi-a kong lawh tuam aw,Ngilh mawh duang zen hou nuam no aw eNo.85(a) Tul vuah lummei kai nuai ah,Man tui vangkhua lai ah hei ing e.(b) Kasial zatam gelching no tawh,Ching aw sawlbang hei kal ngak lang e.No.86(a) Sau nun nuam a nuih chiam i lel,Ngilh kei ning e sen a ngaih aw e.(b) Ngilh kei ning e sen a ngaih aw,Vang khua lambang na zon na sang e.No.87(a) Theibang sen a i khawlh lai no,Lailung na sial sial maw ching aw e.(b) Ken sial ing e sun khaw sawt in,Gam khuva bang kei tau leng veng e.No.88(a) Sinlai ong phong duang zen ching no,Na tongdam sang chim lang e ngaih aw.(b) Na tongdam sang chim lang e ngaih aw,Gual duang na bang ken aw ngaih aw.No.89(a) Sau nuam pan galkhua ka dak leh,Sen ngaih pheiphung suan kal ding sang e.(b) Sen ngaih mel lah mu tuam lou a,Luankhi tawh nangbang diang e ngaih aw.No.90(a) Singkhual tangnem vang kong ngiah man,Nang tawh khen sang kei pham nuam zong e.(b) Siing in lel gual in lel zong in,Zehzum ken aw tang hou nuam aw e.No.91(a) Ka pham taak leh tung thangvan ah,Ka ma nawh ding hiangsing bang zau e.(b) Ka nuntaak leh nuai simlei ah,Ka thumpih ding mimva awm lai e.No.92(a) Theibang sen zubang i mom lai,Ei len siing in lai e lawm aw e.(b) Lungsim nangbang duai kei leng,Ei than kan sang dign hi e ngaih aw.No.93(a) Kawlmang siamsil al-si bang pawl,Lung lai sial bang giak mawh lawm aw e.(b) Lunglai sial bang giak mawh a lawm,Puak sing bang lel lai lung tawl veng e.No.94(a) Sing khual zing zin lii tui tung ah,Tawmkhuang ging bang pheiphung suan ung e.(b) Tawm khuang hilou vaimang banjal,Mual zatam kal thei e ngaih aw e.No.95(a) Nang kong ngaih man sing gam lei ah,Khang damtui bang kiam ing e ngaih aw.(b) Vaimang siamsil vabang tuanna,Hou nuam ngaih gimsi a nam bang e.No.96(a) Vai lou kuanna i gamjang ah,Pupa khawl mual nou aw ngai nang e.(b) Vai lou kuanna Pupa khawl mual,Nuih chiam i lel lai nou ngai nang e.No.97(a) Tun nun khum tawh gibang khen ding,Vawn aw lengvan na kai zou diam?(b) Tungthang van ah vual a nun khum,Leng bang na khuan pih ding na sang e.No.98(a) I aw lawm Pau Lawm Sian lawm Kham,Eilen sing in lel e lawm aw e.(b) A lel nuam sing in lel hen aw,Dou tunnu tawh hek hen aw lawm aw e.No.99(a) Tu kawl tawi a zaitha nem vang,Suanbel damtui suan lim ching lou e.(b) Vaimang lai a abual lou te,A duh sung tui lawh niang lou ding aw e.No.100(a) Tua tong i chiam kum khua sawt lou,Khending ma lou bang na pan a lawm.(b) Khenta ding a i gamjang ah,Lung zuan galkhua ki don ding aw e.No.101(a) Pianna khat lou tang sinlai kuai,Seiniam kei len lungtuak aw ngaih aw.(b) Lenlung tuak aw khawlh pih gual aw,Khending jang huih khin hong sem ta e.No.102(a) Mubang ngai a tembang nong deih lai,Lenlai tongdam i lel lai nuam e.(b) Nang na tun leh na zua in lah,Sesum tam ngai sese zen aw e.No.103(a) Tong chiam tang bang a pal khem a,Nua chiang hual khaubang kisut aw e.(b) Hual khual bang sut deih dang sai ding,Kei ka lung zuan na e ngaih aw e.No.104(a) Vai lou kuanna tuang lam tung ah,Tullel ah heisa’n na pal aw lawm.(b) Na kai zong in tullel sang ah,Lawh ngam louh kai dending na sang e.No.105(a) Sumbang tuah kuan simthu laileng,Tak in naubang na sang lou aw ngaih.(b) Tak a naubang na san a leh,Simthu ngou meibang zing ding hi e.No.106(a) Khangkhan pahtang dawh tam tung ah,Ka laukhan mawng bang hong kawi a lawm.(b) Laukha lung zuang sannem vang ngaih,Tak a lung zuan sial mah ding hi e.No.107(a) Muikhua zin zal lai khun tung ah,Ka deih kei lah nem ing e ngaih aw.(b) Tung chiang solkha vang tang nuai ah,Lia pal hoih sangbang nou nuam ing e.No.108(a) Pupa gual gen dogam jang ah,Ken ong sial ing hou nuam nou aw e.(a) Nang kong ngaih man mual chin sang teng,Lungzuan maimit suankha zel ing e.No.109(a) Navang mubang ka ngaih man in,Mual chin sang teng sun naubang ka’ng e.(b) Sunni tum ding vangkhaw jawl liap,Ngaih galdot na’n len mual ki tawi e.No.110(a) Sial zatam tawh ka khun lan ah,Naubang ka kah ni tam tun aw e.(b) Ka sakduang belbang veel inla,Guabang hin-gim nam keng tun aw e.No.111(a) Ma tawh ngaihno selung muang lang,Vangkhua saulim liap ah khawl mawng e.(b) Ngilh ning chi leng lun sau lim ah,Zaang gubang zet ni nei se maw lawm.No.112(a) Lung zuan man gal khua ka dak leh,Len khang khaw mui kai e ngaih aw e.(b) Tang khua khal ding mabang kipan,Mual dawn tul nah heu e zuan huai sang.No.113(a) Nang kong ngaih man miza lai ah,Na hem theibang ken ong lou veng e.(b) Hem theibang lawh mual chin sang ah,Keizong mual tumtai bang vul ing e.No.114(a) Vaimang namza vangkhua lam zong,Banjal naubang sang ing e ngaih aw.(b) Ka pham zawng in lengvan sang ah,Kum sawt tubang ching ning e ngai aw.No.115(a) Zan chiang ka zalmang no in e,Sen ngaih tawh pahtang ah khawl ung e.(b) Pahtang tut khawl sang bang kinou,Khang thei lawh luankhi hi e ngaih aw.No.116(a) Vaimang tunnu pheiphung suanna,Damtui in hei taang e ching aw e.(b) Damtui a hei chintang mual pan.Nong lou lai maw chiing ngaih no aw e.No.117(a) Tangbang khawlh lai khau bang sut leng,Khen kuan lung zuan na e ngaih aw e.(b) Munjang sau nuai pahtang daidam,Keina hei leng ning e ngaih aw.No.118(a) Mimbang piangpan nunkhum luai lai,Pallai lawh ching nai keng e ngaih aw.(b) Pallai lawh ching nai keng e ngaih aw,Tuilim nga bang ka lam nuam lai e.No.119(a) Mual don tumtai palno tui luang zozam,Na duang heisa kua kawi in na tul diam aw. (b) Na nen ah khawl lung chim in khawl nuam veng aw,Lung ka zuan ni’n malzin bang kou nuam ung.No.120(a) Bang in mabang kong pan ding sen vang ngaih aw.Zai deih in mabang ong pan dih ning e.(b) Zaideih in mabang ong pan leng sen vang ngaih aw.Zenzen aw hanzai kaih aw chi ding hi e.No.121(c) Tuanglam sik khial laiban sam tun min loh bang,Lung zuang ka heina peuh ah ngaih aw ching e.(d) Omlai hi lou na veh aw ngaih ngii ngei aw.Chiin aw khang tumbang kong vuai lawh ding hi e.No.122(a) San munmuanglou khat tang lung zuan nasang e,Khavang gual gen zeh kazum ngii ngei hi e.(b) Lawibang than pih tak in naubang sang nuam veng e,Pel mawh ding in simthu chiam pih nuam veng e.No.123(a) Munjang zozam tulta nahnem no aw,Keibang gual lungtuak in nong ngai nam maw?(b) Ken ong ngai ing sunsawt huibang mau ing e.Tuah louh ding duang nemno aw duang nem ing e.No.124Phung lai khuai bang tum kei ning ka chi zong in,Lung zuang vontawi a huai ding om lou e.(b) Zehzum lai ah sang gah hambang nong huai leh chiin hou nuam aw,Sinlai vabang pil ve chia.No.125(a) Tang bang khawl pih lia zouzam kong ngaih man in,Sun khawsawt in tang zuang solbang vul Veng e.(b) Sawlbang ka vul vuallai ah ka lel ngam louh,Ngaih aw kei duang tham nong zen ngii ngei hiNo.126(a) Khimzin lun sau nun nuam ka tut khawl in,Ginlouh gual gen nah nem naubang sang ing e(b) Sunkim lung zuan vangla pan kong sial chiang in,Banjal junsiam nahnel in ka duang kuai e.No.127(a) Nemna ding vulna ding a tumtai pal aw,Bang di’ng malou bang nong pan se hiam?(b) Mabang nong pat guallai ah zeh zum lou in,Ih gual lai ah nuih chiam in nong lel hiam?No.128(a) Zan chiang mel muh tongdam san sen vang ngaih aw,Vual lel kumsawt vang ki ging dih ve ni e.(b) Gual lel kumsawt vang ki ging dih ve ni e,Kum sawt lai lung ah ki ngilh kei ve ni e.No.129(a) Sanlai lung mawk chi kei ning sen vang ngaih aw,Heh nong nepna’n tong dam in zinbang hong khaw aw.(b) Deih na kawi a vonzatam na tawi zong in,Ngaih nou aw lung lai hong ngilh lou ding hing e.No.130(a) Ih kha vang lah gual in luitui bang gawm e.Ih tak in lah tuah na’ng simthu chiam lou e.(b) Tuah na’ng simthu chiam ve ni mel a deih aw,Tung Pasian siam simlei mual suangphum bang leng e.No.131(a) A tui luang suk sang gah sesum,Hong ki duang zun dih ning e ngaih aw.(b) Duang zun louh bang ki zun tang e,Nibang ka tang tuam maw ngaih aw e.No.132(a) Ning nek nuam e tukawl tawi siam ua,Pupa gamjang ah “kawi a nuam zaw”2(b) A bul en leng ning bel hi a,A lek lah dam “tui lah hi buang e”2No.133(a) Lenna thal gua bang khat lou lawm lia nu aw,Ih tung sunni tum ta e khen ta ni e.(b) Khaubang chiahna phei lam leh tou ding vangla,Ngaih galsial bang ki don dih veh ni e.No.134(a) Ka tun pianna chi kei ning ka pu vawn aw,Siang ah leng vaw sak luang puan bang kawi ning e.(b) Siang ah leng vaw sak luang puan bang kawi ning aw,Pu vawn silh puan lum nuai ah sonjal ning e.No.135(a) Tongdam luan siam duang lai thel nah aw,Sial tam tawh taikhua na val hiam aw?(b) Sunkim lungzuan tam na sial na,Vual in zin sumtual hi hong chi e.No.136 Helot( i.e pat hekna )la(a) Lal hi lou buang banjal a vabang ka mat,Tun aw chi lou sun naubang kap e.(b) Tun aw chi lou sun naubang kap e,Sung duh lainek silh puan in piang thei e pha lawmlawm.No.137(a) Tun sung lampuan khek a ngalliam,Ngalliam len thal bang kizang mawh e.(b) Sing khan gual tawh siambang sin a,Lun in keitong suah ong dong mawh e.No.138(a) Tong suah zil mawh sing khan gualte’n,Nuih chiam lel mabang pan zuan lawng e.(b) Kei zong vangkhua nuih chiam lel lai,Lung zuan malou bang pan mawh veng e.No.139(a) Vaimang laikhun zalpih lawm gual,Ze damsimthu khaubang sut leng sut theilou lai hem nawl vawntawi na mah ve maw lawm.(b) Kei kung tung ah tong sia ki lel,Lel leng gual lel thei lou hem nawl vawntawi na mave maw lawm lawm aw e.No.140(a) Kei ngaih bang nong ngaih leh tumtai no aw,Khua mual lumsuang phuh bang in tong chiam ni e.(b) Khua mual lumsuang phuhbang in tong chiam ni maw,Hau phung lai ah huantu bang suan nuam ing.No.141(a) Sen a ngaihno vangkhua lai ah kei hek dih ning,Ni chin phialva bang kong leng lah ding hi e.(b) Ni chin phialva bang kong leng lah zong,Sansa lia nem kong ngaih nazuang lou aw.No.142(a) Ka zalmang in lung deih aw simthu kum hang,Ih tak in lah melki mu lah buang hang e.(b) Sing in lelzong ngaih han chiam dih ve niLai ki kuaisa i hou tual khia kei ni e.No.143(a) Lung tuak deih ang kawi le chin lia zozam aw,Ngaih nou nang lung lai nong ngilh ta ding hi e.(b) Kei pawh gualgen phualva zem ka kawi zong in,San ma sak lung ah kong ngilh lou ding hi e.No.144(a) Sunkim na awm muan mun ah lia tong nem aw,Lung tuak tang zozam nong chi lai nam ching.(b) Awmmuan ka heina peuh a sun khaw sawt in,Tang bang khawlpih lia hou nem chi ding hingNo.145(a) Tong suah zozam lia nem no tang duang zen aw,Lungzuan nemding kum sawt tulpih nuam ing .(b) Na hiau nen ah tang lung zuang hong tutkhawl ve ning,Tawm kal jawi kaih tuiluan hing zil ve aw.No146(a) Ka tun bang a ka ngaih aw lia ho nem aw,Nang tawh gualgen lai ah thang buang hang e.(b) Nang tawh gualgen lai ah thang buang hang,Chiau lum suang bang i chiam ngam diam aw?No.147(a) Singlel guallel buan bang bang sa,Vangthang sa khen kei ni ngaih aw e.(b) Tun leh zua in khuang bang khou zongPel mawh tong chiam ve ni e ngaih aw e.No.148(a) A phammasa i awm leh sikhua mual ah,I chiam ngam diam aw.(b) Kei ka pham leh sikhua mual ah,Sun haibang hong ngak vang e.No.149(a) Sen a ngaihno nang na pham leh,Zuangtho aw chin banjal ah mawng bang hong kawi vang e.(b) Na banjal ah mawng bang kawi vang,Na nen ah tai khua hong val vang e.No.150(a) Na zaila leh na tong dam ka san ni maw,Ngaihno vang melmu in ki bawl ing e.(b) Ngaih aw na mel mu bang in ki bawl ing e,Najun thel nah len eengpak bang tawi ing e.No.151(a) Lia sinlai in tang lungzuang nem lou ding aw,Heina peuh ah huiva mau zil ding hing e.(b) Na vang ngai inhuiva bang tau leng maw,Ngaihno nang sinlai kong phawng diam ching.No.152(a) Mom milmel a tong dam nem i chiam buang in,Ngaih aw kum sawt haibang ki ngak leng e.(b) Ngaih aw sun sawt haibang ki ngak thei leng,A nichin in tong dam nem sut ve ni e.No.153(a) Gual gen jang lawibang thang hang vang khua zel in,Gualbawl simthu ngai aw lung na zuang lou aw.(b) Lungzuang a gual tong dam na san a leh,Lungzuan simthu ngaih aw tong dam nem hong kha ve aw.No.154(a) Lung tuak aw sen vang ngaih kong chi zong in,Palzaw gual tawh tuah ding simthu chiam ta chia.(b) Tong chiamsa sen ngaihno aw kong chi zong in,Lung tuak tongsansa in hong ngilh zo ve chia.No.155(a) Kong ngai zong a zozam pal kong lawh lou ding aw,Lenlai duang zen ngaihno aw na sang.(b) Kum sawt khavang kong zong a tuah louh ding aw,Na vang ngai in tang vul ningniang ing e.No.156(a) Luntawi momno a pal sawn na ngaih hang in lia lung ching aw,Tang kei dan na awm lou e.(b) Kei tawh tuah ding lia aw lung na sit hang in,Tang lung zuang in hounuamka pello dinghi e.No.157(a) A kum len khua veizong sing kawmkal ah(pan),Ngilh lah lia hou nemno aw chi ding hing e.(b) Ngilh lah lia hou nemno kong chi zong a,Singtawi pal in na lai lung kuai ding hi e.No.158(a) Tuntawi zang ni eengno aw lung a ngaih aw,Kei duang ah sawlbang kibang lou ding aw e.(b) Tulsing pal deih gual duang ah na bang zong in,Hemlam simthu tong hong zawi kaih zel ve aw.No.159(a) Sunkim ka awm muanmun ah natna ding in,Senvang ngaih nou na gim tumtai nam bang e.(b) Nagim tumtai nam veh e ngilh lah nou aw,Lai ah tangbang nasang e.No.160(a) Ka sen tongsan ken ong tual khia ta ding aw,Sing lel heisa palzaw na sang ve aw.(b) Singlel heisa palzaw tong nasang ve aw,Ken lailung ah ka ngilh louh ding hi e.No.161(a) Theibang sen a ka tongsan ngilh louh honem zozam,Kua duang ah na bang zaw diam aw?(b) Hauta sesum nadeih leh mel a deih aw,Tongdam sansa tual nong khiak mah ding hi e.No.162(a) Tul i lel a heisa no kong chi zong in,Lenlai gual lawh lah a tul khawng ding hing e.(b) Lia tong vang ngaih mual nen ah ka ngak zongTuanglam nih ka a khen ah pel ding hi e.No.163(a) Ken ong ngai ing thelnah toh tong hong hou ing,Nang hong ngai lou na tongdam tuibang luang khem e.(b) Kei ngaih bang nong ngaih leh neusen gual aw,Simthu na deih luai naubang hong sut ve aw.No.164(a) Thang lenheisa nun eeng leh senvang ngaih aw,Zolei damtui pal lawh tong sang lou aw.(b) Ih guallai ah tual pat bang nanem inla,Lenlai simthu guallel ding na sang lou aw.No.165(a) Zozam phaidon heksiamno kong ngaih man in,Laigil kial sung an ka dim lah ngon hi e.(b) Sing kawmkal pan lunzaw tong nasan a leh,Lung zuan mel thei tang ka duang nem law ding hi.No.166(a) Ma taw lawm lia nu tongdam honemTang lung zuang laidip nong nem sak lua hi.(b) Lai dipnem nou keiduang ah damtui luan zil,Lungzuang ka hou tual khe lou ding hing e.No.167(a) Mimva thum in mazap lauluang phung zuan e,Lawkta tau in mazap tulsing sang zuan.(b) Lawkta tau in mazap tulsing sang zuan e,Ngaih masak lung a kong ngilh louh ding hi e.No.168(a) Sunkim mazap tullim pan kong sial chiang in,Ngou mei hi leng na mazap ah zam nuam ing.(b) Zankhua sawt a maimit sing mawh na ding,Ngaih aw nang gimsi ong nam zelzel bang e.No.169(a) Hing khem lung zuan ka lai a nat man in,Bang din na vang mubang kong ngaih se hiam?(b) Piang sawn mawmno namchih tau na ching hen aw,Hou tual khavang zong lawibang thang hen aw.No.170(a) I khawlh lai nou ngai ing zaitha nem ing,Zalna mun ah zai deih khiak lai ngai lua ing e.(b) Ih khawllai no tang lung zuang kavul zawng a,Khawlh pih gual in tang nong siallo ding hi e.No.171(a) Senchil vang ngaih zehzum a tongdam kong sansa ngaih aw,Sing tongdam nasang lou lai ve.(b) Ngaih aw sing tongdam na sang ken aw,Nasan phialva chiam kong pel lou ding hi e.No.172(a) Zalna peuh a ngaih aw tang bang dam in aw,Palzaw gual tongdam i sang lou ding hi e.(b) Palzaw gual tongdam nasang lou lai inKhan kumsawt haibang ki ngak dih ve ni e.No.173(a) Zomun phialva kumchin a ka lai hong kuai,Tul mawh zozam hi chia ken ong bath nuam ing.(b) Tul mawh zozam no hichia bath nuam ing,Kum chin zangva na mun ah luai nuam ing.No.174(a) Ngilh lou lung tup deih ang a ih zal zong in,Ma taw ngaihno i hou tual khia kei ni e.(b) Ih kikal ah sing simthu a zam zong in,Lenlai tongdam nuamsa hi kichi ni e.No.175(a) Senlim a mu bang kong ngaih mel a deih aw,Singdang tawh tuah ding na sawm lou aw ngaih aw.(b) Hemlam tongdam hong nem zong in,Tuah ding simthu ka chiam nuam lai hi e.No.176(a) Banjal a gia bang nazun sen vang ngaih aw,Kaduang ah sawlbang nong ban lung muang ing.(b) Mi sing vawntawi a pal zaw hong tam ding a,Niang aw na lai lung a zuang kha ding hi e.No.177(a) Ka zuan simthu luai naubang hong sang ve lawm,Lungzuang thel nah tong ki dong zel ve ni e.(b) Houlung kupna tuang lam lai ah,Tut khawlna melmuh lia lungtuak na khawl sang e.No.178(a) Tun nial zua nial anglai a sial buang ding,Ka heh lailung in tang bang phawng e.(b) Ka sen vangngaih duang nem a kong biak leh,Duang kuai heisa lawh lah a tul ding aw e.No.179(a) Kha ka kia zong ka laukha’n ngilh lo ding awNang lah palzaw gual duang bang ding aw e.(b) Singdang palzaw anglai nazal zong in,Senlim lia tong chiam pih ngilh lou ding hing .No.180(a) En en ing e ka ngaih mellah mu tuam lou,Heita ning e lai khun ah zalta ning e.(b) Laikhun tung ah sial ding a keivul ding aw,Zankhua sawt maimit kasing zo diam?No.181(a) Kong lawh lah ding guallai ah zehzum buang ing,Gual gim namsa duang vul lawh ngon ing e.(b) Seino i gual palvabang ki tawi ta e,Nang vang ngai sunsawt ka vul ni tam e.No.182(a) Ni khat melmuh gim heisa na tong nuam e,Tang zuang kei din lai ah meibang theng maw,(b) Ngilh mawh na din hemtong nong nem aw,Tang lung mawl huivabang mauna ding hi e.No.183(a) Tung Pasian in hong huai hen sen vang ngaih no,Lung zuan teng khaubang sut in tut khawl leng(b) Mual zatam hal ngaihno lung zuang ken aw,Kumki hei leh kong kihei na ding hi e.No.184(a) Lung zuang a tut lim ka khawl chiang in,Zaila nem tawh sun sawt in tong hou ing e.(b) Ngaih nazaila kei vulna hi e,Mazap tung ah tang kei sawlbang vul ing e.No.185(a) Tongdam suah siamno aw e sing lel heisa,Hou nuam gual duang ah ki bang khong ding aw e.(b) Simthu nem ngii ngeino aw e san lah lia nemLung zuang tung sunni ka tum zo diam aw e.No.186(a) Sen chiam pih aw zotang bang nadam inla,Ngabang lenpih seino tong nasang lo aw.(b) A hem simthu zodam tuibang luang ding a,Kasan nemno lung zuang ding lau veng e.No.187(a) Ngaih ngii ngei aw gual duang ah na ban a leh,Sen tongsan aw zolei tangbang na dam in aw.(b) Mi singta in dih laibang hong lel zong in,Sen tongsan pih i vang gel na sung ve aw.No.188(a) Hemlam simthu tong hong khak ing,Ngaih aw lailung ka muang ngam diam?(b) Hong lel in aw sen a ngaih no,Nang lou senchil Sunkim kei duang nemna ding aw e.No.192(a) Hou lung sawmsial bang liankei zong in,Singdang gual tong na sang ken ngaih aw.(b) Sing dang gual tong nasang ken ngaih,Houlung tuak sa ki chi ni ngaih aw.No.193(a) Senlim vang ngaih lia ho nem no aw,Na tong dam khum sang nuam ing ngaih aw.(b) Ngilh mawh ngaih no vaimang nelzunNingbang leh aw san lah chim mawng e.No.194(a) Heina peuh ah zuanna ding in,Khimzin tutkhawl lia tong nuam aw e.(b) Lia tong nuamno ka sial chiang in,Sunsawt huih bang mau ing ngaih aw e.No.195(a) Simthu zatam i lel ngaih no,Nang in lung lai ngilh khin chia ngaih aw.(b) Ka neu sensan deih gimsi,Ka duang ah vial na lua e ngaih aw.No.196(a) Nahem simthu tang kung tung ah,Zodam tuibang luan siam e ngaih aw.(b) Tuibang luan siam lia nang tongdam,Omlai veilou tang duang vul veng e.No.197(a) Lungzuang ong phong lia na duang suah,Maimit suan luankhi ka nul a ngaih.(b) Ka deih vang ngaih dalgo mel lawm,Ngaih aw kei duang nemno ding hi e.No.198(a) Gual in hong lel vang ki ngai chin,Guallai sawlbang hei ngam lang ngaih aw.(b) Tangpa sinlai ka nem na ding,Zodam tuibang nong luang khem a ngaih.No.199(a) Na hem a tong dam nong khak,Guallai palbang nang lang e ngaih aw.(b) Guallai palbang nemna ding a,Nahem tongdam ka sang kha hiam aw?No.200(a) Lung tuak lia nem vabang tuanna,Dalngo tuiluan et in chim lang e.(b) Et in chimlang ngaihno na khavang,Tongdam san louh luankhi nul veng e.No.201(a) Liavang ngaih aw nang kong lawh na’n,Ka sen lawm tawh gibang khen singvai hawm siam aw ki awi sang e.(b) Lia lung tuak chi a sinlai kong muan,Nang lah zodam tuibang leh luan chia.No.202(a) Nung chiang si-al gual dang nasang zong,Singdang maimit suan ken ngaih aw e.(b) Sian siam mawh tangbang kapham dong,Nang sialna duang nem den ding hing e. No.203(a) Kasen san chi a vang ka ngaih sa,Kei a din na lua e Sian aw e.(b) Sian aw tangbang ong damsak aw,Ka tup tuibang tung hen Sian aw e.No.204(a) Tulai simthu a dang nou tawh,Heina peuh ah aw ken ching e.(b) Ka sen tongsan tuibang leh luan,Nang sial tangpa sinlai nem veng e.No.205(a) Na vang ngai in duang vul veng e,Ngabang lenlai ngaih aw zuang ing e.(b) Kei vang ngai sawlbang vullou ding aw,Kakung tung ah ngaih aw na sang.No.206(a) Vang ngai loupi ngai a ki bawl,Lung mawl tang nong zawi et tak simthu’n sang kha hing e.(b) Tong zawi et siam sen a vang ngaih aw,Nang hong sang ngam kei chia ngaih aw e.No.207(a) Senlai vang ngaih a kum sawt sa,San muang nong nung siat ki awi ve chia,(b) Hizah vual gen vang kong than pih,Lawh louh na pal heu ta ngaih aw e.No.208(a) Pian ki dang e sen guallai ah,Nangbang lungtuak ka ngaih awm lo e.(b) Laikhun tung ah kazal zong in jan chiang nang sial,Maimit sing mawng nang lah gual sanmun na muang ve chia.No.209(a) Gibang khending lung sial mawng e,Ngaih aw hanlung nasial lai dih aw.(b) Sen ngaih lia nem kong chi zong in,Lunta vontawi te mah paupen e.No.210(a) Tongkong dot leh hou nuam lia nu,Hemlam gual gim bangta na hia aw?(b) Gual gim bang takpi na hih leh,Zehzum lou tong dam hong luan ve aw.No.211(a) Ka lung zuan man na pian zil no,Sangbang na no zel ing e ngaih aw.(b) Sangbang nouh hang tong dong mawh e,Kalung zuan kum sang sawn e ngaih aw.No.212(a) Simthu zatam kalel zong in,Lungzuan theng mawh topta ning ngaih aw.(b) Topta ning sen a ngaih aw,Lung zuang ningniang laikhun ah jalta ning e.No.213(a) Mi a tongdam tumdang diai a a zailal ngaihno aw,Lailung na zuang kha ding hi e.(b) Ngaih na lailung na zuang lou lai aw,Banjal in tangbang kikai khawm den ni e.No.214(a) Theisen lawm gual zatam lai pan,Maimit sang sabang kong vai a lawm.(b) Maimit sangsa bang kong vai aw lawm,Sinlai ah tubang kong chiin aw e.No.215(a) Na tong dam tuang hong tung veh sen vang ngaih aw,Zaideih khiak siam i khawlh lai ngai ing e.(b) Lungzuang ing e khimzin gal sialbang don ing,Limliap ah ngaihno aw i khawlh lai ngai ing e.No.216(a) Nuai zin tunnu’n samgibang khen zou ta e,Phamleng lailung ah ong ngilh zaw ve ning e.(b) Phamleng lailung ah hong ngilh zaw ve ning,Senvang ngaih tawh hingkhen ding na lua sang e.No.217(a) Heina peuh ah kong lawh tang duangVangla siang kawm sen vang ngaih no aw e.(b) Vangla siang kawm sen vang ngaihno aw,Zawl tual khiak mawh lailung lun nou aw.No.218(a) A pham lou buang khenna lung zuang,Khangdam tuibang kiam ing ngaih aw e.(b) Khang dam tuibang kiam ing ngaih aw,Hiau nen tulsing bang khiak bang vulveng e.No.219(a) Singlel simthu lel ning chi leng,Khangdam litui bang kiam lou e.(b) Vualgen simthu zangva bang pau,Lawibang thang sa tual khe kei ni e.No.220(a) Tawpta ning e sen vang ngaih aw,Thelnah ning hai zubang leh ve aw.(b) Tondam simthu lelni chileng,Lel nop khaubang sau na lailai e.No.221(a) Keipawh siansiam kaitui bang ki gawm thei leng,Na duang kumsawt phual gia bang junnuam ing e.(b) Na duang kumsawt phual gia bang zun nuam ing aw,Huang suan pakbang ka duang ah bat nuam ing e.No.222(a) Sen a ngaihno gual mun muangsa,Nung chiang ngaih nong chih nuam tuam.(b) Hiau nen lawkta hita ning e,Lam nen tul sawlsat bang vul ing e.No.223(a) Navang limsawl bang kong belh ding,Limlian gam mawng sing in na pou aw.(b) Lim lian gam mawng sing in na pou aw,Na lim bel in lia zuang hong khawl vang eNo.224(a) Vangkhua lai ah sing tawi pal zong in,Sinlai ah giak kei e ngaih aw e.(b) Hau lun vawntawi mawng bang kawi ding,Lia nun mang bang tom ken ngaih aw e.No.225(a) Ka sial zatam lia kung tung ah,Pham lo lai lung zuang nou na sang e.(b) Lung zuang khaubang sut ning chi leng,Khibang vuiching ding aw ngaih aw e.No.226(a) Sen vang ngaihno nasin lung in,Tembang kuah dah ning nong chi maw.(b) Tembang kuah dah ning nong chi leh,Tongdam nem in zinbang kha aw.No.227(a) Silh puan phabang ka tan sang in,Zinleng bawl in pham nuam zaw ing ngaih.(b) Guallai vang lawibang than pih sa,Sinlai tuibang leh luan kei leng e.No.228(a) Nang tongdam san lung ka sit chiang,Nua chiang kulsin muang hi ta vang e.(b) Nua chiang kulsin ka muang zong in,Lau khan ngaih mel ngilh lou ding hi e.No.229(a) Ka kung tung ah simthu zatam,Sian aw zang huihkhi na sem sak aw.(b) Thei bang sen a vang lung ngaihno,San chil aw lailung na zuang lou aw.No.230(a) Vang ngaih khuamsing bang kong gual a,Deih nem tual khia ding aw zuang nang e.(b) Ngaihno khuam singbang laih na ding,Gamchin peuh sabang ka vai zong kumsawt ngaih no kamu lou ding hi e.No.231(a) Kei tawh gibang khen leng ngaihno aw,Na deih ang singbang meng ding aw e.(b) Na deih ang sing bang meng ding aw,Tontang nah bang min ding aw e.No.232(a) Tongdam kong lel zatam na ven,Lel ding sinlai meibang zam lai e.(b) Lel ding sinlai meibang zam lai e,Khawl ning sendeih luankhi nul ing e.No.233(a) Na tongdam naubang ka san ni’n,Guallai pakbang ki tawi tuam veng e.(b) Pak bang tawituam ka guallai ah,Lungzuan zong lung ngaih nuam tuam e.No.234(a) Ni khat khawl khawm hou lung chim lou,Zan chiang ka zalmang ding tawh lawm e.(b) Zan chiang zalmang ding hi leh lawm e,Don leng tulhiang kai in laih ta e.No.235(a) Tong hou nuam nou ngaih na tongdam,Lung zuang in naubang na sang ing e.(b) Ngaihno tongdam sinlai ong kuai,Awmlai veibang kei na vul veng e.No.236(a) Ngaih tongdam leh vaimang siamsil,Zalna kei sau siang a kawm thei e.(b) Zalna kei sau siang ong kawm thei e,Lung zuang kei sinlai ong phong thei e.No.237(a) Pianna tun leh zua ngai lou buang,Khua gual ngaih na in ong phong e.(b) Tun sung mimbang pianpih louh buang,Gual ngaih in lou bang hong zou pen e.No.238(a) Vaimang thel nah ka zun nou tawh,Zai deih ong khiang ning e ngaih aw e.(b) Tangbang dam malbang kong kouh na,Ngaih no duang zen lai ah nasang e.No.239(a) Tongdam tawmkal khawlkhawm san nuam,Ngaihno duang zen lai ah nasang e,(b) Mual don tumtai palbang sen ngaih,Gal sialbang dot ken na lua sang e.No.240(a) Mui khua zin ka lung zuan in mel a deih aw,Singlel heisa na tong dam nemnou ngai ing e.(b) Awmna vangla na tong nem chi ngam lang e,Na tun tong suah damtui luan zil ngai ingNo.241(a) A vazong tong ki dong veh tullel don ah,Lungzuang khawlkhawm tong ki dong dih ve ni(b) Sunkim ka lung zuan man in sang bang nou ing,Vaimang siamsil thel nah in tong dawng mawhNo.242(a) Mual don tullim hong kai ven huihkhi dam e,Ka sen ngilh lah zang phialva nou ken ngai veng.(b) Sunkim ka awm muanmun inlung in gulh veng,Ka sen vang ngaih tumtai gim theu mawh e.No.243(a) Tang nem ngii ngei ni eng duang aw,Phual ngou dung sun ken ong vul lawng e.(b) Mual don tumtai huihkhi sem bang vul ing e,Sing lel heisa na pallai lou nuam ing e.No.244(a) Sing lel heisa zalai ah tong dam san nuam,Lung tuak ngaihno navang mubang ngai ing e.(b) Gual na ngai in singdang tong na sang zong in,Singlel heisa nun eng aw chi ding hing e.No.245(a) Tun in nial nuam nial hen aw mizan nial hen,Miza gamsing khen zong pelkei ni.(b) Miza’n gamsing bang khenzong pelkei ni e,Tung a mupi leng in zong suang mual khum e.No.246(a) Lungsim laidang sen ngaih nou lah,Vangkhua lambang zong ta chia ngaih aw.(b) Pupa gamjang singgam lei pan,Vang in la e ngaih zalna aw e.No.247(a) Vang kong ngaih man ngaihno neljun,Et lung lai chim thei kei veng ngaih aw.(b) Nang lah sen ngaih munmuang ta chia,Na banjal mual tumtai nam lai e.No.248(a) Sunkim lung zuang awm muanmun zaila ka awih,Duang zen ngaihnou na min lou kha zel ing e.(b) Mual don tumtai ngaihno aw kong ngaih man in,Laigil khing anbang ki dim lah hial hi e.No.249(a) Thel nah tungpan ngaih nang tongdam,Pian na tun tong suah sang nem zaw e.(b) Sun khua sawt in kong sial zong in,Nang aw sen ngaih na vul diam ching e.No.250(a) Lung kia kei aw sinlai phuhbang khouh inla,Hou nuam lai gibang kong khen lou ding hi e.(b) San mun muang sansa pel ding lung a lau man,Ngaihnou simthu a nem khem ngawn hi e.No.251(a) Na tongdam tuang hong tung ven sen vang ngaih aw,Laizom nih thum phamsa zong zuangthou hi liang e.(b) Phamsa te zong zuangthou hilou ngaih tongdam hi,Hemluan siam in sak duang nangbang nemsakNo.252(a) Sen vang ngaih aw phual ngou in hong leng inla,Lung zuanzatam tong ki dong dih ve ni e.(b) Tongdam luansiam zatam in kong hou lah zong,Ni khat simthu ngaihnou melmu nuam sing e.No.253(a) Gibang khen leng ngaihnou aw ka kung tung ah,Zin in lui mangbang ong bawm hi ding hi(b) Zin in lui mangbang hong bawm hi ding hi e,Tung chiang thangvan kha a kia hi ding hing.No.254(a) Sinlai vabang phawng lou ding ka lung zuan man,Vaimang thelnah in ong don dih ve ning e.(b) Kei tongdam in sinlai tham ong zawt lah zong,Hemlam pan naubang ong nasan sak lai ve aw.No.255(a) Theisen tong san hou nem aw na dam lai nam,Gual tong sang lai lung na muangta hiam?(b) Eigel lai kuai lailung ah nong ngilh ta maw?Sanchil ngaih aw kei nong ngilh ta maw e.No.256(a) Simthu leh zaila kop a momnou tongdam,Tak a simthu hi e nasang ve aw.(b) Hemlam simthu hilou a ngaih ka tongdam,Tak a simthu hi e nasang ve aw.No.257(a) Zaila khaubang ong sut ning ma taw ngaih no,Gual munmuangsa na hi zong ong dong ve aw.(b) Gual munmuangsa na hi zong ong dawng ve aw,Sanchil lungtuak ngaihno aw ong dawng ve aw.No.258(a) Na zuang lou aw palva zemno na muang ve aw,Keizong sansa na tongdam nem ka muang hi e.(b) Singdang lunta anglai na kawi a leh,Nasan nemno kei ka zuang lua ding hi e.No.259(a) Theisen vangngaih vangla pan donning chi leng,Mual zatam maimit len sawlbang liah e.(b) Mual zatam leh tulhiang kai sawlbang liah e,Namtem tawi in leldon ah khia nuam ing e.No.260(a) Simgam guikhau phamsa zong donsuang thei e,Ngaih tawh khen ding laizong ni liap bang e.(b) Ka sen vang ngaih huanchiang zozam pakbangKa lawh louh ding tuizum zang phialva no awNo.261(a) Sanchil vang ngaih lailung a ngilh louh ding aw,Gi-albang man pih hial ding lung sit lang e.(b) Gil-albang manpih hial ding lung sit lang e,Phung in nial halbang bawm nuam ing e.No.262(a) Heina peuh ah sen lung tuak tang bang damni,Guabang hinlai tong kidong zel ve ni e.(b) Mun muang tulsing in na pou ta hiam?Ngaihno lung zuang sawlbang na vul hiam aw?No.263(a) Na tongdam leh na zaila tuang hong tung ven,Naubang sang ing vuallai sawlbang vul ing e.(b) Na hem simthu a hizong ngaih na tongdam,Na zun thelnah luai naubang san chim lang e.No.264(a) Ih khawlh nun nuam sialsial ing ngaih lung tuak aw,Vaimang thelnah in tong ki dong zel ni e.(b) Na vang ngai in lailung zuang ka vul zong in,Lailung tu lou heh na vei khak ding lau ing e.No.265(a) Vang ngai ing e nun eng tongdam khak ing e,Ka tong suah sia a hiam aw ong dong mawh e.(b) Lung tulou vual ka hizong sen vang ngaih aw,Khat vei na tong luai naubang sang nuam ing.No.266(a) Ngaihno tangbang a dam lai nam maw e,Zalna dimtui tual pan don dih ning ching e.(b) Donning chi-in pahtang pan galkhua dak leng,Gamkuam thuk mual nih thum in hal ta e.No.267(a) Tangbang khawlh lai nun a nuam e,Khenleng lung zuan nat na’n zel e.(b) Thei sen lung tuak keikung tung ah,Zang muisi bang nam den chia ngaih aw.No.268(a) Zalna khat lou vang kong ngaih man,Siamsil tongdam kha’ng e na sang aw.(b) Kei zong natong sang nuam lua ing,Sulhei len thel nah ong lamsak aw.No.269(a) Muikhua zing e dam tui tual ah,Khat tang lung zuang gual ngaih lawh na e.(b) Dondon ta leng melmu tuam lou,Lung zuang sambang zal ta ning aw e.No.270(a) Sunkim lungzuan heina peuh a,Na mel zang phialva nou ngai nang e.(b) Zang phialva nou kong chi zong in,Ngaihnou lung lai siallou ding aw e.No.271(a) Lung zuan za tam tong kong houna,Na sang aw ngaih lung tuak no aw e.(b) Naubang sang aw vangkhua lai pan,Guallai nuih chiam in na lel lou aw.No.272(a) Kei aw liang aw lia zuang kei aw,Mual hem ngaih nou melmu nuam ing e.(b) Pupa gamjang vang khua lai ah,Ngaihnou tang bang na dam lai hiam?No.273(a) Kei tong suah zubang a khum loupi,Thelnah leng zinbang khang e na sang aw.(b) Tong suah zubang a khum lou zong,Naubang nasang teitei aw ngaih aw.No.274(a) Don dih ni e lung zuan man in,Ngaihnou tong dam a nemlai nam maw?(b) Ngaihnou tongdam a nemlai nam,Siansiam tang bang a dam lai nam aw?No.275(a) Sing lel heisa mual don tumtai,Ngilh lah ding tong luan siam nang aw e.(b) Awmlai veibang kei aw liang aw,Ka duang zang gubang zen chia ngaih aw.No.276(a) Ih khawlh lainou ka sial chian duang vul ing e,Senlim lung zuan ngaih aw sial kha zel ing e.(b) Heina peuh ah zoutang bang na dam inla,Gua bang hinlai tongki dong zel ve ni e.No.277(a) Vaimang thelnah kung tung ah na luan nemno,Banjal zawi kaih na zaila duang tham zen e.(b) Duang tham zen e sunsawt zuan na ding in,Tong suah siam lenmual nong kalsan ngon hi.No.278(a) Na sen vang ngaih lailung a awm muang ding a,Na hem simthu ken ong sang leng ding aw e.(b) Na hem simthu tak in naubang sang kha leng,Lung tuak gual siang ah nong lel law ding hi.No.279(a) Kei ka palna tual niam ven sen vang ngaih aw,Sen guallai ah hei ding in ka lawm lou e.(b) Guallai hei lawm lah hing e nunnop zil lang,Guabang hin gimsi ka nam lou hial hi e.No.280(a) Khawlh pih ngaihno zotang bang na dam inla,Gam vangla zong tong ki dong zel ve ni e.(b) Sing gualgen in zang lawibang i than buang in,Lai kuai sen gual aw ki ngilh kei ve ni e.No.281(a) Agam kuam thuk ngaih nou hei na,Kawi pan don leng mel kong mu diam aw?(b) Mual chin sang ah ka tuang zong a,Ngaihno heina vangla lua sang e.No.282(a) Ka lung zuang e lungtuak ngaihno,Tongdam luai naubang ki sang zel ni ngaih aw.(b) Kua zun naubang zuanlai a nem hiam?Thelnah kong zun naubang na sang aw ngaih.No.283(a) Sen vang ngaih hou nuamnou aw kong sial chiang in,Mazap hamtang bawh bang vul ning niang ing(b) Mazap hamtang bawh bang vul ningniang ingKei sialbang lung tuak aw nong sial hiam?No.284(a) Ka kung tung ah ngaihno aw na nem dildial,Zolei damtui luan zil aw na zungzung veh.(b) Sunkhua zankhang kim a kong sial chiang in,Lia zuang ka duang tham nong zen ta lua hi e.No.285(a) Zalna peuh ah ngaih aw tang bang dam ni e,Pal zaw gual tong dam nasang lou lai ve aw.(b) Pal zaw gual tong dam na sang lou lai inla,Lia kha vang sun haibang na ngak ve aw.No.286(a) Vang kingai a zang lawibang i than buang in,Sumbang tuah leng ngaih aw lawm mawh diam?(b) Sumbang tuah leng a lawm mawh diai aw,Pal kilou leng a lawm mawh diai e.No.287(a) Khawlh pih hou nuam na tong dam kong ngaih man in,Gamvangla pan tongdam zinbang khang e.(b) Kei kalung zuan hong dang e sen a ngaih aw,Khawlh lai nuam nou sialleng luankhi hi e.No.288(a) Khang pan ngoumei ong kai ven lung zuan lawng e,Ka hou nemnou damtui luan zil ngai ing e.(b) Tui luan zilno lung a ngilh lou ding hing e,Zangva ham tong luan siam in ka duang zen e.No.289(a) Ka tongdam ong dong dih vaw sen vang ngaih nou,Gual lel sang in a kan in hei ve ni e.(b) Gual in lel in thangvan dong a zil zong in,Tumtai nih gel ngaih aw tongdam nem n zuang ken aw,Tuan a pupa gual gen sa hi e.No.293(a) Vang ki ngai a gual gen a thangsa,Pal ki lou lou tul kei ni ngaih aw.(b) Palki lo lou tul keini ngaih no,Tongdam tuibang leh luan kei ni e.No.294(a) Ka kung tung ah ngaihno aw heh na vei ken,Gualgen simthu zatam hi nasang lou aw.(b) Simthu tam in miza lai a zial zong in,Sen vang ngaih aw ei ki lel kei ve ni e.No.295(a) Heina peuh ah kei ka lung zuan na e,Tong suah siam nou ngai sing e.(b) Tong suah siam nou heina peuh ah,Lung zuan ngaih tam sial lou ding aw e.No.296(a) Vaimang thelnah lia ka sawl sang,Lung sitpi’n naubang na sang ve aw.(b) Ka banjal in lung na sit zong,Naubang nasang teitei aw ngaih aw.No.297(a) Heina duang zen sing lelheisa,Ngaih nou sanmun muangta ding aw e.(b) Ngaihnou sanmun muang ta ding a,Zo lawkta bang kei tau ding aw e.No.298(a) Singlel heisa pal loh lah buang,Duang zenden sen vang ngaih nou aw e.(b) Duang zenden sen vang ngaih nou aw,Lia zuang kei sinlai lun nou aw e.No.299(a) Tong kisanna siamsil nel aw,Ngaih siang ah vabang va lam ve aw.(b) San dah phuan chil ong paih kha dia,A nen ah mimva bang va thum ve aw.No.300(a) Vang ngaih simthu tong kong hou na,Khawlpih gual siang ah ong lel lou aw.(b) Vaimang thelnah tong ki sang leng,Lung zuan gal in dotna nuam tuam e.No.301(a) Tui luang palva zemno bang a kavang ngaih nou,Tatna lia duang tham nong zen lua e.(a) A mual limbang sung nen ah vang lung ngaih aw,Omna vangla lia duang nong zen lua hi e.No.302(a) Gual in simthu tam a lel zong ngaih aw,Ka vang kum sawt na muang ve aw.(b) Khan kumsawt ong muang ta ning e,Sinlai kai dang kei ning ngaih aw.No.303(a) Hemlam simthu ngaih na zaila,Khaubang sut zai tha nem ing e.(b) Hemlam tong luan siamno hi zong,Kumsawt naubang sang nuam buang ing e.No.304(a) Tak a simthu lel tang zozam aw,Gual tong dam naubang ka sang lou ding hi e.(b) Gual tong sang in sing phung dang na tang zong in,Khim zin ka hou nuamnou aw chiding hing e.No.305(a) Galkhua dak leng tukzin lummei kai veh aw,Kei ka lung zuan khaw lenli bang vei ta e.(b) Kei ka lung zuan khaw lenli bang vei tah e,Lia lung zuang in huiva mau zil hi ning e.No.306(a) Na tongdam leh duang suah mel hoih,Ngai lou bang a nung sia kei aw e.(b) Omlai veilou vang kong sial na’nNgaih aw khang damtui bang kiam ing e.No.307(a) Tui luang palva len siamno len zil thei leng,Sunkim lungzuan ngaih sinlai phawng nuam veng e.(b) Sunkim lung zuan ngaih sinlai ka phong zong,Ngaih aw lailung ah nong gulh lou ding hi e.No.308(a) Vaimang thelnah nel tung a ngaihno tongdam,Lia lungzuang in nun eengpak bang tawi ing.(b) Lia lung zuang in nun eeng pakbang tawi ing,Kai zawl luansiam ngaihno aw et chim lang e.No.309(a) Kazal mang in tong san nem aw,Laukha gam mawng sing bang ki kawi e.(b) Khang thei lou leng lai khun tung ah,Duang zen pal lawh na gimsi theng ta e.No.310(a) Zan chiang zalmang pha na man aw,Khawlpih tong luan siam ngaih aw e.(b) Khawlpih tong luan siamno in,Khang thei lawh vabnag ong phong pen e.No.311(a) Tun leh zua in gibang khen jong,Pel mawh tuah chiam ni e ngaih aw e.(b) Eigel sing ang zal awmkei ni,Gam suan mawngbang ki kawi ni e.No.312(a) Vaimang siamsil pian zil ngaih nou,Sun kim in sang bang nou ing e.(b) Sang bang nou a tong ka hou zong,Kei tongdam ong dong mawh e.No.313(a) Heina peuh ah ken kong sial chiang,Zaitha phelbang nem e ngaih aw e.(b) Lun vontawi tongdam hong nem zong in,Khangdam tuibang luanna pel lou aw.No.314(a) Ngaihnou khan kum sawt na muang ning,Pal zaw gual tong dam na sang lou aw.(b) Sing tawi pal zaw lung na gulh leh,Tong dam nem naubang hong khak ve aw.No.315(a) Zan chiang zalmang laukha lung zuang,Sen ngaihno laukha ong melmung e.(b) Sen ngaihnou laukhan mel ong mung e,Hou chim lou khang thei lou veng e.No.316(a) Ngilh lah ka hounem nou aw kong ngaih man in,Sennou gual tongdam ka sang lou hi e.(b) Ngilh lah duang zen navang mubang ngaiing e,Ngaih nou aw sing gim ka namlou ding hi e.No.317(a) Kumsawt kilbang ong khang lai ning,Kavang haibang na ngak aw ngaih aw.(b) Kavang haibang na ngak in la,Ih vang lawibang thang khawm lai hen aw.No.318(a) Khan kumsawt hai theibang nong ngak ngam diam?Sen ngaih mun in nong muang ngam diam aw?(b) Pupa phak sap gamjang i khen zong in,Sen ngaih aw mun in kong muang den ding hi.No.319(a) Ih tungsunni tum kuan leh tullim ki sung,Khimzin lungzuan ngaihno aw sialleng ding aw.(b) Zan khuasawt in maimit sing mawng e,Gil bu-al tawh taikhua val khawm leng e.No.320(a) A vabang in lengthei leng thangvan jawl ah,Sunkim na awm mun phawng nuam veng e.(b) Sunkim awm muan mun phong leng e,Lung chimtak in tongdam sang nuam veng e.No.321(a) Na vang mubang ngaih na e sen vangngaih aw,Awmlai veibang ka nem ngii ngei e.(b) Hemlam simthu ngaih nong houna hi zong in,Tongdam nong nem ngaih lung muang tuam ing.No.322(a) Gualgen simthu hem in zang e,Gamsuan mawng bang kawi louh ding aw e.(b) Gam suan mawng bang kong kawi lou zong,Vang lung ngaih tang bang na dam ve aw.No.323(a) Hichibang a lia kei nemna ding a,Siansiam doh-ai tawi liang na hiam aw.(b) Siansiam doh-ai tawi lou buang ding,Tang tong suah nem nang aw se ve chia.No.324(a) Na hem tongdam naubang ka san,Ningkai tuibang a khum nou aw e.(b) Ningkai tuibang a khumnou aw,Zo damtuibang ka don chim lou e.No.325(a) Ka heina sing gamlei pan,Na min theibang kong lawh leh na e.(b) Tul kai ah lawk ta hong tau ven,Sen ngaih tong sang ka lai ong kuai e.No.326(a) Ngaih na banjal vaimang namja,Maimit suan leng lung zuan nuam tuam e.(b) Tong ong dong aw vaimang namja,Ka zuan guikhau bang ong sut leng e.No.327(a) Sing lel simthu a tam zong in,Sang ken chiin tong i lel aw ngaih aw.(b) Sang ken chiin tong i lel ngaih nou,Pel mawh tongdam chiamsa ngaih aw e.No.328(a) Tongdam nem tubang chiin ding ngilh louh ding aw,Tang duang suah siam zolei tang bang dam ve aw.(b) Na deih zozam tong nem na sang zong in,I khawlh lai nou zotui bang luang aw chiding hing e.No.329(a) Vaimang thelnah kung tung ah ngaihno tongdam,Banjal jawi kaih nazai la’n ka duang tham zen(b) Zawi kaih nun eng luan siam nou aw,Hemlam simthu nong ban zuan long e.No.330(a) Awmlai ka vei pian dang zua saulim ah,Lung zuang lia nu’n kei ka nem ngii ngei hi e.(b) Sunkhua sawt zankhang kim in sialsial ing e,Awmlai pian dang ngaih aw pai tembang kua’ng e.No.331(a) Singlel heisa na tong zoutui luang bang,Tak a simthu a hih leh sang nuam veng e.(b) Tak a simthu a hih leh sang nuam veng,Hemlam simthu a hih leh sang ngam lang e.No.332(a) Mui khawzin a tong khemsiam zotui lun zil,Sunkim lung zuan na zai la’n duang tham zen.(b) Sunkim lungzuan na zai la’n duang tham zen e,Tong hem zawi kaih zang nun tubang khum sang e.No.333(a) Vaimang nu nelzun nou leh tong na zawi kaih,Muikhua zin ngaih nou aw sang chim lang e.(b) Gual lel simthu ngomei bang a zam zong in,Na lel simthu naubang sang kim nuam veng e.No.334(a) Tun tawi tang tong nemnou aw e sing lel heisa,Na kung tung ah pham mawh damtui luan nuam veng e.(b) Na kung tung ah pham mawh damtui luan nuan veng,I guallai ah ngaih nou zou tang bang pha aw.No.335(a) Tung Pasian awi hen aw nuai zinta aw,Tangbang dam lung tuak ong kawi ve aw.(b) Lung tuak gual tong nasan a deih na kawi leh,Vontam tawi in na khan kum khua sawt hen aw.No.336(a) Tulsing palzem bang a sen vang ngai aw,Lia duang nemnou tang duang si-al tang bang(a) Tung chiang si-al tangnou in thangvan tan e,Tun tawi lenheisa in gual lai tan e.No.337(a) Vaimang thelnah zun tung ngaih nou tongdam,Lung zuang lia nu’n nun eng pakbang toi ing.(b) Lung zuang lia nun nun eng pakbang tawi ing,Na kaih dial dial ngaih aw ching e.No.338(a) Ma taw ho nem luan siamnou duang tham zen,Khan tung tawh tubang ka chin chin ding aw.(b) Duang tham zen lai ah na e ngilh louh ding aw,Phialva duang zil ngaih nou aw tang bang na dam ve aw.No.339(a) Lung lai zen e sun sawt a nem na ding in,Tumtai tang nem pal lai et lawm nou aw e.(b) Hemkaih tong luan siam nou aw gual hou siam,Lawm aw lung lai ah kongngilh nong chi diam aw?No.340(a) Muhmawh tung Pasian aw vang ngaih nou ngek,A duang gia bang zun di’ng nibang awi ve aw.(b) A duang gia bang zun ding nibang awi ve aw,A khan kumsawt pham mawh dawh-ai tawi hen aw.No.341(a) Sunkim lung zuan lenheisa nong phawng bang,Zaideih lungta ka duang nong zen diak bang.(b) Khenta ding a ngaih nou aw heita ding aw,I guallai ah na pal nun eng sing seng e.No.342(a) Sunni tum ding gamkuam teng sung dii diai e,Ngaih nou tong suah tulvum lengnou khuang bang e.(b) Hemlam lawh in ong zen chia phual ngo duang zen,Pheiphung khai tang tullim ah nem na hi.No.343(a) Chiau i gal ah sing heisa na kawi zong in,Guikhau gamsing bang khum lah ding hing e.(b) Guikhau pawm singbang in lahding hing e,Kum chin keisen vang ngaih chi ding hing e.No.344(a) Sing lel gual lel buan bang bangsa,Vang thangsa khen kei ni ngaih aw e.(b) Vang thangsa khen kei ni ngaih aw,Ih hou tual khia kei ni ngaih aw e.No.345(a) Ka tongdam lah tuibang luang lou,Tawpta ning e tong luang nou aw e.(b) Hawng luang mawh zong sen vang ngaih nou,Tong ki khak ding lung na sit lou aw.No.346(a) Ka tongdam leh banjal nel kaih,Pam a ngaih siang ah va khawl ve aw.(b) Va khawl aw lawm tong ong doth leh,Sing tui chintang bang dam chi aw.No.347(a) Lung a nong tupleh hemlam tongdam nong luan,Naubang sang ing zan chiang maimit sing mawng e.(b) Lung a nong tup takpi bang sen vang ngaih nou,Na hem simthu lia duang zen sak ngon chia.No.348(a) Luansiam duang zen len mual tumtai,Pham zong lung a ngilh kei ning ngaih aw.(a) Nang nong sial hiam ngilh louh ngaih aw,Ni chin sial tam lah bang mawng e.No.349(a) Maimit sing ding laikhun tung ah,Na min theibang kong lawh leh na e.(b) Na min theibang kong lawh leh na e,Zanki kim khen guksi kai ta e.No.350(a) Hemlam simthu a hi zong in,Lia duang tham nong zen ta lua hi e.(b) Hemlam simthu ahi zong in,Tuibang luang khawm ve ni e.No.351(a) Hichi bang nang tong luan siam nou,Kum sawt tubang ka chin ding aw e.(b) Kei nem na dia na tong luan siam,Lia kei lung zuan kan in sang sawn e.No.352(a) Paal ta kei leh lia ka banjal,Lungsit zong naubang nasang aw.(b) Khawlh pih gual in tong ong doth leh,Pallou lia nu banjal hi chi aw.No.353(a) Vang ngaih hou nuam vual kawi a tulding,Lung zuang duang hul dending hi tang e.(b) Lung zuang duang hul dending hi tangHuih khisem lai nem dending hi tang e.No.354(a) Na hem simthu naubang ka san,Heidang mabang panta chia ngaih aw.(b) Heidang mabang panta hi zong,Vang kong ngaih lai tual ong khia mawng e.No.355(a) Kei ka lung zuan mim khau hi leh,Silh puan in ching ta in chia ngaih aw.(b) Ngaih aw mim khau in na zial aw,Kalung zuan ngou meibang hong kai e.No.356(a) Vang khua khath lou na tongdam nem in,Lia kei duang tham zen lua sang e.(b) Na hemsimthu a hi zong in,Lia zuang in tak in naubang sang ing e.No.357(a) Zalna khath lou sing tawi hou nuam,Ka duang gamgulbang vial nou aw e.(b) Duang ong zen chia hou nuam aw,Zanchiang zalmang melmuh zuang veng e.No.358(a) Sen ngaih nou lah mual kai ding a,Heina peuh ah tha bang na nem vang e.(b) Ka awm muanmun heina peuh ah,Duang zen u Thang ong chi den vang e.No.359(a) A gam vangla pian in dang e,Ngaihno ken nang tong dam ngai nang e.(b) Ngaih nou na tongdam ken ngai ing,Na siang ah sawlbang hei mawh na sang e.No.360(a) Senlim vang ngaih lia hou nuam nou,Na tongdam khum sang nuam ing e ngaih aw.(b) Ngilh mawh ngaih nou vaimang nel zun,Ning bang leh aw san lah chim mawng e.No.361(a) Gamvangla pan tong ki dong leng,Guallai sawlbang ka hei nuam tuam e.(b) Tang bang dam thel nah ki sang leng,Heina peuh pheiphung suan nuam tuam e.No.362(a) Thel nah naubang na sang dih vaw,Kawng loh nop tong luan nuamnou aw e.(b) Thelnah naubang na san theih leh,Ningbang hong leh kik aw ngaih aw e.No.363(a) Awmlai veibang duang kong vul lawh,Pal zaw sing simthu nasang ken ngaih aw.(b) Sing simthu tong a dam zong in,Ngaih aw ka vang kum sawt na muang aw.No.364(a) Sian hawm simthu tang bang dam ni,Sen guallai pan haibang ki ngak ni.(b) Haibang ngak aw sen a ngaih aw,Tongdam ki lelsa na muang ve aw.No.365(a) Khen kei ni e sen ngai lia nu,Kum sawt lailung ken ong muang veng e.(b) Kumsawt lung lai in ki muang ve ni,Gam hai theibang hut kei ni ngaih aw.No.366(a) Neu sen pian a sen gual kupsa,Eigel gibang khen keini ngaih aw.(b) Sian in gibang hong khen kei leh,Kumsawt phelbang khoh ni ngaih aw e.No.367(a) Kei lah lung zuang ka luankhi tawh,Siang lam va kawm dih ning ngai aw.(b) Siang lam kawm a vaibang tham kal,Ngaih nou duang lai na nem kei ve aw.No.368(a) Khenna ding mabang nai e,Lung zuang mangpha kikhak leng san nem lawm aw.(b) Lung zuang mangpha kikhak lou a,Ngaih nou tawh gibang khending ka suan pheiphung khai lah ding hing e.No.369(a) Lungzuan man in galkhua dak ing ,Lamchin khuang tawi mual sang pan ken hong donden khong ning ngaih aw.(b) Ken ong donden khong ning ngaih aw,Tung khaimu bang lam thei leng na tung ah hong lamlam nuam ing.No.370(a) A kum sawt a kong ngilh louh ding,Ngaih aw na e ngai aw na e.(b) Nang nasen san ngaihnoute tawh,Lung chim a hei ding aw na sang e.No.371(a) Vang kong ngaihna kum luang sawt e,Ih muang zo diam sen a ngaih aw e.(b) Ih muang zo diam sen a ngaih aw,Kumsawt gam guabang i chiing zo diam aw?No.372(a) Kei kaban jal et a lawm louGual nen ah lel se kei aw ngaih aw e.(b) Gual nen ah lel se kei aw ngaih ,Nang kung tung ah sawlbang bang sak aw ngaih.No.373(a) Lung zuang malbang kong kouh na hi,Ngaih nou kei lawh nan na nem hiam aw?(b) Ka thelnah mel a na muh leh,Ka zuan simthu ken hong lel veng ngaihNo.374(a) Naubang san lung na sit zawng in,Zedam tong hong lel veng ngaih aw.(b) Ka zuan thel nah hong lengleng e,Ngaihnou naubang sang lou na hiam aw?No.375(a) Sing tawi tongdam sang na hiam?Zodam tuibang leh luan na hiam aw?(b) Sing tawita tong a nem zong in,Ngaih aw naubang san na sit ve aw.No.376(a) Ngaih na tongdam ningzu bang khum,Ka san lou kum khua sawt e ngaih aw e.(b) Ngaih nang vang mubang ka ngaih man,Zehzum khual lou thelnah hong lengleng hi e.No.377(a) Mimbang pianna i vang khua ah,Kha kiak lawibang thang e tuai aw e.(b) Tuizum pan tong sia ki lel hiam?Vang khua ah tong sia ki lel hiam aw?No.378(a) Nong sial louh pi nem ka hih leh,Kei din zehzum sialbang lian ven chia.(b) Gual lel tong luang vang i thanna,Gamhai theibang hut kei ni ngaih aw.No.379(a) A kum sawt a tubang muan ding,Gual tong na sang lou aw ngaih aw e.(b) Tongdam nem a kong pat theih louh,Siamsil tawh tongdam ka luan hi e.No.380(a) Gamhai nun thei kai bang a kong lawh ngam louh,Sinlai ah giak ngaihnou kei zuang veng e.(b) Maimit suan chiang tongdam in bia ngam langSunkim lung zuang lia duang tong lel ngam lang e.No.381(a) Simthu leh zaila kop a tong luan siam aw,Nemna ding in na tong kai tuibang luang e.(b) Vaimang thel na na nel zun zaideih baanna,Tuang ong tung e lung zuan tang lou bang phong e.No.382(a) Khawlh pih ka lung tuak nou kong ngaih man,Ni chin thelnah ken ong lam sak zel ing e.(b) Guabang hinlai kumsawt a ka chin chin ding,Natong nemnou lai ong leng sak zel ve aw.No.383(a) Lung zuan kaban jal hi vaimang thelnah,Ka zun thelnah ngaih siang va khawl ve aw.(b) Na tongdam nem dildial a gual nong hou na,Duang tham zen damtuibang luan siam sang.No.384(a) Zuang ing ching e sen vangngaih hou ning ching e,Tak a simthu lailung zuang na hiam aw?(b) Tak a simthu lailung zuang na hizong in,Sen vang ngaih aw a kan in kei zuang ing e.No.385(a) Ih lung zuan ki sial leng maw mel a deih aw,Kei zuan mual sing bang a sang zaw ding hi e.(b) Nang na zuan leh guallai ah ong ngilh ding aw,Ken ong sial veng heina peuh duang vul veng.No.386(a) Tongdam kong khak luan siam ing chihna hi lou,Lung zuan man a ban jal kawi a zun hing e.(b) Lung zuan man a banjal kawi a zun hing e,Ngaihnou nang sinlai ong phonglou ding hi e.No.387(a) Vaimang siamsil thelnah a ngaih kha vang tuang,Et chim lang sun sawt pakbang tawi ing e.(b) Et chim lang e sunsawt pakbang tawi ing e,Tong ong dong mawh pian dang tutkhawl na hi e.No.388(a) Na hem simthu tongdam nong khak,Heina peuh ah lailung zuan lawng e.(b) Heina peuh ah lailung zuan lawng,Sunkim ka lung zuan hong phong sang e.No.389(a) Ngaih tawh houna thelnah tuang na tun leh,Tong chiam pellou nasan tang bang dam chi aw.(b) Tong chiam pellou na san tangbang dam ing e,Zogam phuh singbang na khouh lai hiam?No.390(a) Tang zuang banjal vaimang thelnah,Ngaih aw naubang na san lung sitlou aw.(b) Lung sit lou aw tang zuang banjal,Nang thelnah lam ngai sing ngaih aw e.No.391(a) Nem ngii ngei in luinang bang diah ve ni e,Nihgel samgi bang i khen sam ding hiam?(b) Vang ki ngai lawibang thang sa khua van nuai ah,Ei ong khen Sian in awi buang diam?No.392(a) Tawpta ning e zaila sut nga ta ning e,Ong zawm lai leng gui khaubang sau ding hi e.(b) Hong zawm laileng guikhaubang sau ding a,Sinlai phong lou heh na vei kha ding hi e.No.393(a) Sing in lel e lia leh tang in lel e,Ngaih nang tong luan siam a kan in siam om lou.(b) Nang tong luan siam a kan in siam om lou e,Ka phung lai ah mimbang bualpih nuam ing e.No.394(a) Tak a simthu a hiam aw mel a deih aw,A va zuang sawlbang nong ban khem hiam aw.(b) Tak a simthu na hih leh mel a deih aw,Daidam lawkta a tau zil khawm ni e.No.395(a) Tongdam nemnou phual giabang ki zun pan aw,Na zun thelhnah ong leng ven ngaih aw ching.(b) Nazun thelnah ong leng ven ngaih aw ching e,En en ing e et in chim lang e.No.396(a) Vaimang thelnah ngaih nang banjal,Mual don len heisa palno bang e.(b) Mual don lenheisa palnou bang e,Pakbang ka tawi chim lang e ngaih aw.No.397(a) Na hem simthu hawm siam lawmalwm,Zotang bang dam tuam leng ki lawm e.(b) Lung zuan zatam tong kong lel na,San lai lung sit kei aw ngaih aw e.No.398(a) Ka zun thelnah va leng in ngaih kung tung ah,Tak a simthu gui khaubang va sut ve aw.(b) Tak a simthu guikhau bang va sut ve aw,Ngaih in dam dial in hong luan pih hiam?No.399(a) Vaimang nelbawl a ngaih tong ka san,Nun a nuam nou Sian in ni bang awi hen aw.(b) Guabang hinlai kumsawt a tubang chin ding,Lia vang ngaihnou na tong dam luan siam sangNo.400(a) Lung zuan man a thelnah nelnouVangla ngaih siang lou bang va kawm e.(b) Tangbang dam ngaih siang na tun leh,Lung zuang in sawlbang vul va chi aw.No.401(a) Ngai ing chi a gual mun a lellouh ding aw,Sing lel than pih lailungta keimah laikuai e.(b) Pal chi a zong kong lel ngam louh,Ngaihnou na tong tuibang luang lua e.No.402(a) Vaimang thelnah tang ka nelzun,Ngaih siang kawm ding in ka sawl e.(b) Vangla ngaih siang kawm din sawl veng,Lung zuan khaubang sut ding sawlveng e.No.403(a) Vaimang thel nah tang kaban jal,Naubang san lung sit ken ngaih aw e.(b) Lung sit lou aw tang zuang banjal,Sul heilen thelnah ong zun aw ngaih.No.404(a) Sun sawt lungzuan khawl mual nen ah,Kong lawh mual tumtai ong nam chia lawm.(b) Kong lawh mual tumtai hong namchia,Gimnam huang suan pak namtui niang aw e.No.405(a) Kei zuan simthu tong ka zawi kaih,Luai naubang san lung na sit lou aw.(b) Lung zuan simthu khaubang sut na,Ka zun thelnah pak bang na tawi ve aw.No.406(a) Lung zuan man in thel nah tung ah,Lung zuan tongdam hong lel ing e.(b) Lung zuan simthu tong kong lel na,Khawlh pih guallai ah na lel ken maw.No.407(a) Ngaih siang kawm din vaimang thelnah,Lung zuan siamsil giabang ka zun e.(b) Lung zuan sialna zun siam nun eng,Ngaih aw sinlai phong lou ding na sang.No.408(a) Banjal in lah tongdam lel mawng,Thelnah ngaih siang kawm ding in ka sawl e.(b) Ngaihnou siang kawm tuang hong tun leh,Zou lei tangbang dam ning ngaih aw e.No.409(a) Hou nuam chingno sen vang ngaihnou,Banjal a zun sial zinbang khang e.(b) Banjal a zun vaimang thelnah,Tongdam naubang na sang thei diam aw.No.410(a) Mual hem kai a ngaihnou kong sial,Gual tawh san mun muangsa na hiam aw.(b) Gual tawh san mun muangsa na hih leh,Zehzum tam sial singning lel lou aw.No.411(a) Lung ka zuan man mual chin sang teng,Vangla maimit kong suan zel den e.(b) Kumki khen ding len khaw mui kai,Maimit suan palbang na nang den e.No.412(a) Na tongdam naubang ka san nin,Lung zuang gamkhuva tau zil ing e.(b) Don ning chileng len mual in sung,Vaimang thelnah in hong don ing e.No.413(a) Nang na tongdam gual khau khih sa,Hemlam tong luan siam na lawmlawm chia.(b) Hemlam simthu na tong luan siam,Na san zang phialva nou in hong sang diam?No.414(a) Lung zuan man a tongdam kong lel,Zehzum ding khual gamkeng e ngaih aw.(b) Na hem simthu naubang ka san,Ngaih aw lung mawl si nong chi diam maw.No.415(a) Nang lah hong sial zen lou ding a,Na vang ngai in sawlbang vulveng e.(b) Sunkim lungzuan nong sial lou zong,Sing kung tung tong sia aw lel lou aw.No.416(a) Hibang tong dam sawlbang nong ban,Na leh luan khang huih khin hong sem e.(b) Huih khisem in duang lai vul ing,Zatam zing dai bang nawk lang e.No.417(a) Kei mel hoih lou tong luan siam lou,Nang in hong ngai kei ni chia ngaih nou.(b) Nang in hong ngai kei ni chia ngaih nou,Sinlai tuibang na chin man hi e Niang aw.No.418(a) Lung zuang gam thang bang nong vehna,Vaimang thelnah nun engnou aw e.(b) Nun eng duang zen ngaih nang banjal,Ning bang kong leh na hi na sang aw.No.419(a) Na zaila sak tong luan siamnou,Sing gam lengthe nou tawh lawm sang e.(b) Nang tong luan siam simlei tung ah,Tulkung huiva khuan tawh lawm sang e.No.420(a) Zan chiang zalmang ngaih tawh khawl khawm,Khang thei lawh lung zuan na e ngaih aw e.(b) Lung zuan na e sen vang ngaih nou,Lailung a ngilh mawh vang ngaih nou aw e.No.421(a) Kei ngaih bang a nong ngaih a leh,Lenlai lung zuang kei ning Ching nou aw.(b) Leenlai lung zuang kei ning Chingnou,Sanlai chiam pel kei ning ching nou aw.No.422(a) A va hileng na mazap ah,Tul dawn lawkta’n tau ding hing ngaih aw.(b) Hichi bang a ngaih nou kong sial,Ngaihno sial bang lian nasa nam maw?No.423(a) Zalna vangla gal sial bang kong dot,Kaivum len mual sang dawn nou aw e.(b) Nangna zalna om muan mun pan,Ngaih nou gal sial bang nong don nam maw?No.424(a) Keika tongdam luan a siam lou,Zolei phil tangbang na zek lou aw.(b) Na tongdam nem kei kung tung ah,Tak a simthu hi ding lawm aw e.No.425(a) Heina peuh ah duang kuai lailun,Zozam na min kong lawh zuan lawng e.(b) Lung deih pai tembang kuah thei leng,Heina peuh ah sangbang nou nuam sing maw?No.426(a) Om muan mun ah luankhi kaih tawh,Lung zuan duang zen vang ngaih Mannou aw.(b) Nang lah hong sial lou ding a maw,Sun sawt sawlbang vul ing Mannou.No.427(a) Nang lah gui ching sa hi ni chia,Ka lel guiching thei kei e ngaih aw.(b) Nang lah hong siallou ding chin a,Tong dam ka lel kei an zuan huai e.No.428(a) Ka lung zuan man na tongdam sang nuam ing,Na tongdam leh na laukha’n duang tham zen e.(b) Duang tham zen e sinlai kuai chia,Mun muangsa na hi zong tong dong ve aw.No.429(a) Tuanglam tung ah heisa kai ningniang nou aw e,Kong lo diam aw lawh lou in na tul diam?(b) Sing lawh louh lel ah na kai ve aw,Tang kei banjal a lawh ding tual niam ve aw.No.430(a) Kei vang ngai a lia nem aw na vul a leh,Lawm aw kei zong a kan in vul veng e.(b) Lung zuang kei duang doh-ai bang nong pel a leh,Keizong nang gimsi sep in phamta ning e.No.431(a) Tongdam nong khak siamsil luai naubang ka sang zong,Ni suah sial maimit suan nuam ing.(b) Zaila tongdam ka kung tung luai naubang nong vei,Hemlam simthu a hizong lel siam sang.No.432(a) Tongdam luan siam gual hou na tuibang luang,Sing lel heisa na pallai lou nuam ing.(b) Lim phei chial dawh tamtung ah hei lawm no,Lam nen heisa na pallai lo nuam ing.No.433(a) Lawm aw eigel tul khawm leng chih laitak a,Zang gam tuibang nang na luan dang zou ta e.(b) Zang gam tuibang nang na luan dang zo ta e,Phung simthu hiam gual sawlbang sang na hiam?No.434(a) Sing lel a heisa palleh mualdon tumtai,Khimzin ngaih tong ka san gim hong nam veh aw.(b) Ka san gimsi hong nam veh aw,Mual don tumtai vul ningniang veng aw.No.435(a) Lunglai a ta sen lung tuak lia nem,Phialva ngai buang ing e phui gua dihbang guang ing e.(b) Ngai buang ing e huiva bang ka dam tau aw,Lung zuang huivan kei tong dam hong dong son e.No.436(a) Vang ki ngai a tongdam luai naubang ki sang,Pham lou samgi bangh ki khen kei ni ngaih.(b) Nam chih ta a pal zong in sen ngaih aw,Sing dang pal zaw tong na sang lou aw.No.437(a) Vaimang thelnah zun siam leh tong zawi kaih siam,Khim zin a naubang ka san chim lang e.(b) Gual gen simthu ngoumei bang a zing zong in,Na lel simthu ngaih aw sang kim nuam veng e.No.438(a) A mi pau in khen ding in hong lel zong in,Hou nuam gual gim nam hong khen lou ding hing.(b) Gual gen simthu in i hou tual khe jei ni,Lenlai duang kuai ngaih nou aw ki chi ni e.No.439(a) Ken kong ngaih man vang khua lai ah,Lawibang hong than pih chia Niang aw e.(b) Lawibang thanna vang khua lai ah,Sinlai diah duai sak ve maw mgaih nou.No.440(a) Sutsut leng lah sut vui ching ding a,Vuiching ki sut zolou khawl ni e.(b) Vui ching ki sut zoulou khawl ni,Sial tam ki guan dah ni Niang aw e.No.441(a) Thei bang ka sen lim a tang duang hong zen,Nang vang mubang kong ngaih lai a na sang.(b) Lung a ngaih aw tumtai gim hong nam ve ua,Zoheisa aw gual duang ah na banglou aw.No.442(a) A ki lel nuam ki lel hen khua chih peuh ah,Sansa lia hou nem aw na zuang lou aw.(b) Kei sansa lia hou nem aw zuang lou aw,Kha ih kiat leh ngaih hawm tan ki chini e.No.443(a) Nang tawh samgi bang i khen leh maw,Sing phung dang kawi lou in tul vang e.(b) Sing phung dang kawi lou in tul vang e,Ngaih nou in ka duang lai zen chia.No.444(a) Vaimang siamsil sanchil banjal,Pakbang tawi et lung ka chim lou e.(b) Heina peuh pan ka sialsial chiang in,Nang tongdam inkei duang lai zen e.No.445(a) Ka pham zong in miza laipan,Ngaihnou kei min nong lou lai diam maw?(b) Huiva dam tau ka zil zong a,Phamsa kei min nong lou lai diam maw?No.446(a) Vaimang siamsil daltui gawmna,Mel ka muh lung zuan hong nuam tuam e.(b) Lung zuan nuam tuam ngaih nang pianzil,Na chii’n lambang vel ing tuai ngaih aw.No.447(a) Tawpta ning e tuai hou nuam aw,Bu-al pau ven tai khua val chi e.(b) Laikhun tung ah ka zal hang in,Ngaih kong sial nan maimit sing mawng e.No.448(a) Sunkhua sawt ka duang hong zen tang kei duang kuai,Zozam heisa nun eng palva zem aw e.(b) Nun eng palva zem aw e gual lung tuak aw,Tangzuang kei duang nong zen ta lua hi e.No.449(a) Gibang khen ding banjal ziat suan,Khaubang sah lung lai hual nem veng e.(b) Seibang sen a lung tuak ngaihnou,Ut louh samgi bang khen ding aw e.No.450(a) Kei lah lung zuang sing vangkhua ah,Lia min tawh khang thei lawh aw na sang e.(b) Tawp phawt ning e hou nuam ngaih nou,Khimzin zan khua sawt e lawm aw e.No.451(a) Gibang khending lung ka zuan man,Lia in tong dam tam kong lel hi e.(b) Kei lah lung zuang sing vang khua ah,Lung zuan ngak na zaila awi ing e.No.452(a) Kei lah na siang hei mawng tuai aw,Zuanza tam tawh daidam ding aw e.(b) Pian dang simthu zatam lai ah,Nang ngaih sial a tul ding hi tang e.No.453(a) A gam vangla pan ki don ni aw,Ih khawlkhawm lai ka sut na hi e.(b) Lung zuan sutna vaimang thel nah,Khim zin zalmang pha tawh na sang aw.No.454(a) Tulsing minthang zawnton tung ah,Sianmang vontawi dalbang ki khai e.(b) A duang pabang a mual hiam aw sun nitum thum,Achin chiang in thelbang thou e, ei a ding aw leng van sang zuan e.No.455(a) Ih tung sunni kai kia ngaih nou,Lung zuang sausiang ken va ma nawh e.(b) Tuang lam ka ah nuh sawl siang e,Lung tuak sun haibang na ngak ve aw.No.456(a) Senlim vang ngaih hou nuam ngaih nou,Chik chiang lai lung ah kong ngilh zo diam aw.(b) Ngilh mawh vang ngaih tong dam luan siam,Khan kum sawt zong ngilh louh ding aw e.No.457(a) Heina peuh ahlung zuan na ding,Tong dam zubang khum sak se ve chia.(b) Tong dam zubang khum sak ve chia,Tuanglam pheiphung ken ong kheng lang e.No.458(a) Thelnah tung a tongdam kong lel,Kei a’n lelgui ching nai lou e.(b) Kei vang mubang nong ngai kei zong,Hemlam simthu naubang nasang lai ve aw.No.459(a) Lung a ong ngilh chiken aw na zuang ken aw,Chiau gal ah phaiva va lou dih ning e.(b) Chiaugal ah phaiva bang valou dihning e,Mual lambang sialsa hi e na muang ve aw.No.460(a) Vaimang thelnah tang ka sawl sang,Lung na sit zong naubang nasang aw.(b) Ka banjal hi lung na sit zongNaubang nasang teitei aw ngaih aw.No.461(a) A kum len khua vei zong in sing kawm kal ah,Ngilh lah lia hou nemnou aw chiding hing e.(b) Kei tawh tuah ding lia aw lung na sitzong in,Tang lung zuang in hou ka pellou ding hi e.No.462(a) Kei pawh siansiam kai tuibang ki gawm thei leng,Na duang kum sawt phual gia bang zun nuam ing e.(b) Na duang kumsawt phual giabang zun nuam ing,Huang suan pakbang ka duang ah bat nuam ing e.No.463(a) Sun khua sawt a nang kong sial nan,Tu kawl zaitha nem ing ngaih aw e.(b) Vang kong ngaih na tul sing poleh,A lel don a kui tung ding hi e.No.464(a) Khawlpih san masak nou aw kong ngaih man in,Vangkhua lai ah ni chin thelnah kong leng sak e.(b) Guabang hin laikum sawt a ka chinchin ding,Na tong nemnou lai ong leng sak zel ve aw.No.565(a) Na hem simthu ka kung tung ah,Zodam tuibang luang khawm chia ngaih aw.(b) Hemlam simthu a hi zong in,Tang duang nong zen ta lua hi e.No.466(a) Kong ngai zong a zozam pal loh louh ding aw,Lenlai duang zen ngaih nou aw zuan na sang e.(b) Kumsawt khavang konggai zong a tuah lou ding aw,Na vang ngai in tang ka vul ning niang hi e.No.467(a) Gual gen zatam siam bang ka sin,Lung deih palnou zolei tang bang dam ing e.(b) Gual khanzil in zotang bang i dam a leh,Tuai aw ei tong dam kisang dih lai ni e.No.468(a) Vaimang siamsil nel tung a ngaih nou tongdam,Thelnah zun siam ka duang hong bang e.(b) Vaimang siamsil nel tung a na luan siamnou,Duang tham zen e lung zuan lai ah na sang e.No.469(a) Vaimang siamsil ngaih tuanna velvel ing e,Sunkhua sawt in naubang kong nou chim lou .(b) Vaimang siamsil tung ngaih nou duang banna,Tak in naubang na sang ing e.No.470(a) Tong hong dong dih lai ve aw san nemnou aw,Khawlh lai simthu nang na zillai hiam?(b) Ngaih na tong dam luan siam leh na zaila in,Sun khua sawt in lai lung zuan lawh ngon ing.No.471(a) Ong dawng dih vaw lia lun a lung muang la’ngNun eng gamthang bang kong veh kha zel hi e.(b) Lenlai tuak khial ka hi zong zinbang kha aw,Ngaih vang mubang ken hong tang khial ding hing e.No.472(a) Zonen damtui liap nuai a va eng zozam,Kumki vei a pal lawh louh ding aw e.(b) Kum ki vei a pallawh louh ding aw,Sunkim lawk bang ken ong tau pih ding aw e.No.473(a) Nong len a leh lung tak in hong leng in aw,Singdang tawh lambang hong sai kak seken aw.(b) Singdang tawh lambang hong saikak seken aw,Leng kawi ken lailung hong zuang sak se ken aw.No.474(a) Zonen damtui liap nuai ah nun eng zozam,Kumki vei a pal kong lawh lah ding aw e.(b) Kumki vei a pal kong lawh lah ding aw e,Sunkim lawkbang ken hong taupih ding hing e.No.475(a) Zang ni suah vailo kuan ing khawh lou mazap ah,Tullel huiva zuang in zong ngaih sial e.(b) Sunni tum kuan hiaunen gamleng khuva’n,Sinlai phong e laizom nih thum ngai ing e.No.476(a) Ngaih aw nang lah zuang lou ding a lawh nem lou ding,Om muan lailung ah kong gulh na lua sang e.(b) Zan chiang zalmang laukha lung zuang ngaih siang kawm,Deih tong kum lou khang thei lawh duang nem ing e.No.477(a) Vaimang thelnah kung tung a zaila gelching,Ngaih aw luai naubang sut nin duang tham zen e.(b) Duang tham ong zen sunkim in vul ning niang ing,Muikhua zing ven ngaih heina mu nuam ing.No.478(a) Ngaih hem simthu vangla pan na tong ka san,Naubang san nin zolei tang bang dam ing e.(b) Tak in nong hou ding sang e lai ah na veh,Nem ngii ngei in na zaila sut chim lang e.No.479(a) Zing khaul zingzin gamvangla zang nem tual ah,Sunni tum ding muallim ki sung dii diai e.(b) Tangbang khawlh lai ngai ing aw nuih chiam lel lai,Hou nuam aw heh khua nong tuah thei nam ching e.No.480(a) Sunkim lung zuan sen ngaih aw kong sial zong in,Heina peuh ka nem ningniang hi e.(b) Lung zuang man in nichin gal in hong don leng,Mual in sung ven khat tang sawlbang vul ing e.No.481(a) Kimtang munnuam a lel ah ngaih hei ding aw,Mual chin tullel kaipan don vening e.(b) Mual chin tullel kaipan kong don zong in,Vang ngaih sawlbang na heina mu tuam lou e.No.482(a) Vang inla e selung tuak ki chi ni aw,Khimjin zalmang melki muh hen luang man e.(b) Vamang thelnah kung tung ah tong kong zawi kaih,Tangbang dam in ngaih aw naubang na sang aw.No.483(a) Kumki khen ding gam thelnah hong heu ta e,Hou lung kuppih lia nem aw ken ngai ing e.(b) A gam vangla dogam jang tullim pan,Tang lung zuang huih khi sem bang tul vuang ing.No.484(a) Lia zozam na tongsuah leh zai deih nunkhum,Tuang hong tung ven ka zuan dam theu ding sang e.(b) Ka zuan nemno tual lummei bang theng ding sang e,Ka ngaih zozam nou hi e pal vul ing e.No.485(a) Ka chin lung zuang luankhi daibang theng in,Tuai tongdam sang zou heisa’n hong pal ve aw.(b) Kei lah leng mawng chin siang loubang kawm ve aw,Mel muh louh in na tuai tang bang dam ing chi aw.No.486(a) Sen vang ngaih lai ah na aw hei nun nou aw,Bu-al khuan khang thei lawh na’n nei ngon ing.(b) Nang lah lung a ngilh ni chia senvang ngaih aw,Ih khawlh lai nou kenna sialsial khong ing e.No.487(a) Sunni len kil ah kia e zang don liap ven,San louh lia nem na siang mubang ngai ing e.(b) Kumki veizong pal kong lawh louh ding aw,Na hem lam tong luan siam in tang duang zen.No.488(a) Sang gah hing e gual gam lei pan,Lung zuan meibang theng mawh e tuai aw.(b) Zuan theng mawh e tuai hou nuam aw,Nang lawh sawlbang hul tang e.No.489(a) Tuan a Chingkhup Ngambawm zong sen tong san aw,Khangdam chiau tui halzong tong hou nawn e.(b) Seisen sanggah Thangho zong a tun huiai louh,Sian in huai ven geltui ah gual sing e.No.490(a) Ngaih nang tongdam vangla pan na sang ing,Lung tuak nih gel ih khawl khawm lai nou lang(b) Ih khawlh khawm lainou lang e lun sau nuam pan,Chinngaih aw chin na min lou kha zel ing e.No.491(a) Ngaih tawh khawl khawm kajal mang in,Lung zuang simthu ken ong lel veng e.(b) Zalmang tong lel laukha nih gel,Houlung kum tong san aw nuam sing e.No.492(a) Lia hi lou buang hou nuam lung tuak,Navang mual tumtai bang vullawng e.(b) Tongdam nuam a khawlh pih tang nem,Lia hi aw pal lai hong lou nuam veng.No.493(a) Heina peuh pan ka lung zuan man,Zai deih in khing zel ing Ning aw e.(b) Sun khaw sawt in tut khawl ing e,Ngilh mawh na min lawh ka chim lou e.No.494(a) Ma taw ngaih nou na mazap a,Lung zuang gam huiva ong tau hiam aw.(b) Lung zuang gam huiva ong tau leh,Kei zuan mual kal hi va lawm aw e.No.495(a) Kei zuan na dia mual chin sang ah,Zang gam len mui ong kai kuan e.(b) Lensum mei leh ngaih hem lawh na’nKhang damtui bang kiam ing e ngaih aw.No.496(a) Phamzong senlai leh kia lou dia,Nun nuam ih khawlh laino ngai nang e.(b) Ka lai sen ngaih khawlh tang bang phong,Lenkum sawt a ngilh louh ding lawm aw e.No.497(a) Phamzong tul mawh ngaih siang kawm ding,Pian zil dalgou duang suah tut khawl e.(b) Siang kong kawmna ka kha vang zong,Tongsan mawh zuan tam tawh khawl ing e.No.498(a) Gibang khen kum khua sawt nai lou,Omlai veilou nem veng e ngaih aw.(b) Omlai vei gual nun a lel ngam louh,Kong lawh ngaih gimsi hi a maw lawm.No.499(a) Heina peuh lung zuanna ding a,Khawlh lai ngaih gimsi kei duang a baang e.(b) Kei duang a bang hou nuam tumtai,Om lai leng kuah sang zong na zaw e.No.500(a) Khawl lai simthu ngaih aw lel leng,Khim zin lailung zuan dang e ngaih aw.(b) Sunkim lung zuang heina peuh ah,Ngaihnou nang gimsi aw nam den e.No.501(a) A kum khua sawt lun sau a zal kum kikhen,Tul nah ong dang ta zel e ngaih aw.(b) Kumki khen ong dang ta zel e,Ngaih zing zin kum khua sawtta e kei lah hei mawng e.No.502(a) Khimzin zal mangpha na man aw,Ngaih lel bantawi khaubang sau lai e.(b) Ih heina peuh heh zuang photh na’nSiamsil in siang lam ki kawm leng e.No.503(a) Lahliang guiching sial zatam tawh,Khawl phawt ning e lai kuai Niang aw e.(b) Theih louh sing tawi zatam lai ah,Kei zuan litui ching e Niang aw e.No.504(a) Sunni tum kuan gam heh kai ah,Zolawkta tau dang hiaihiai e.(b) Lia leh tang ngabang i len na,Kiak lou tulta zing ta ve maw lawm.No.505(a) Sun khua sawt sangbang ki nou lou,Zan chiang zalmang tong san nem aw e.(b) Zan chiang zalmang laukha nih gel,Damtui bang luang khawm e Niang aw e.No.506(a) A va hileng gam zau lai ah,Bansam zolawkta tau hi ve vang aw.(b)Kua tan ngaih khua hong tuah lou dia,Zuan zatam tawh lou bang tul vang e.No.507(a) A va lung zuang tullel sang ah,Tul hiang kawm ding in a lengleng e.(b) Kei zong lenlai san mun muang lou,Gual ngaih siang kawm din ka lengleng e.No.508(a) Sunkim lung zuan khath tang tut khawl,Gam huiva bang ka mau aw na e.(b) Tongdam naubang ki sang thei lou,Lung zuan simthu sial na tam sang e.No.509(a) A mi pau in misingta hong lel ding a,Vang ngaih Niangnou lung laina zuang lou lai ve.(b) Vang ngaih Niangnou lung na zuang lou ve aw,Tang lung zuang gual duang ka bang lou ding hi e.No.510(a) Na hem simthu vangla pan tongdam nong khak,On muan zotang vang ka dam tuam ding bang.(b) Ngaihnou tong suah chikkum a ngilh louh ding aw,Na zun siamno sinlai gil giak den e.No.511(a) Sang gah nih gel zotuibang luang khawmta ni,Ih guallai ah zang lawibang thang zo hang e.(b) Simthu na lel ka duang ah bang nuam ing e,Ka phunglai ah zozam in suan nuam ing e.No.512(a) Lung tak a na simthu a hiam mel a deih aw,Va lung zuang sawlbang hong bang khem hiam?(b) Lung tak simthu na hih leh ngaih ning niang aw,Daidam lawkta a tau zil khawm ta ni e.No.513(a) Tung Pasian in siam hen aw nuai zinmang in,Lia vual khavang sun haibang na ngak leng e.(b) Senvang ngaih aw sun haibang kong ngak zong in,Palzaw gual tong nasan ding lau veng e.No.514(a) Ka ngaih in tong hong khak e ka kung tung ah,Lia nem banjal lailung zuan lawh ngon ing e.(b) Lia nem banjal lailung nem lawh ngon ing,Kei lawh louh ding sing heisa nou aw e.No.515(a) Zodam tui in na luang aw sen vang ngaih,Ka nel gual tak chiang don nuam ing e.(b)Gam mawng nel in na pou aw mun jang lai ah,Bansam tang nem na lim ah khawl nuam ing e.No.516(a) Thei bang sen tangbang khawl pih seinou lia gual,Hei dang ven tang siang kom ngam lang e.(b) Heidang ven tang in siang kawm ngam lang e,Sial gelching ven luankhi nul kha zel ing e.No.517(a) Zang ni hong suak singseng e vai lou kuan ing,Tuang lam tung gual tongdam teng ngaih tong dam sang e.(b) Gualtong dam peuh ngaih tongdam sang,Tuang lam lai ah sun haibang na ngak ding sang e.No.518(a) Ken ong ngai ing lia nem aw kong chi zong a,Hemlam tongdam nang hong leh luan ding hi chia.(b) Hemlam tongdam in ki luan kei ni,Ih hou nuamnou ngaih aw tual khia kei ni aw.No.519(a) Phung tun tawm leh i pian melsiat na ding in,Ten liang tang in lung mawl a tong sang hi e.(b) Pisei tunnu tangdam nem lambang kheng la’ng,Na sannem aw daibang pellou ding hi e.No.520(a) Lailung zuan mabangpan ken zuan sial ken aw,Miza tam zong ngaih sial libang ching hi.(b) Miza tam zong ngaih sial libang ching hi e,Simlei tung ah ei-guak ngaih sial i hi hiam?No.521(a) Tun tawh kop a simthu lel nong sial hang in,Kimpih lung tuak tang zozam na kawi ve aw.(b) Sunni bang tang zoheisa bang pal nou aw,Tuah ding simthu nong pel laidip nem veng e.No.522(a) Tun khan zilding lia momnouki tawi sang e,Tullel heisa palbang et chim lang e.(b) Heisa dung zil lia zozam ki zun dih ve aw,Muikhua zin a ih tung sawlkha tang bang e.No.523(a) Ka san nemnou lung gulh in va leng ing e,Zang phialva lengleng chi e heidang ta e.(b) Heidang ken aw zang phialva ka kung tung ah,Kum sawt tang in kong nem lawh ding hi e.No.524(a) Lung zuan zai chin sut ken aw ka tun nem aw,Pahtang tung tuang lai ah nem lawh ding hi e.(b) Khim zin lung zuan ngaih sial nemna hi e,Khamkha nu’n khaubang i pal lah na hi e.No.525(a) Lung tuak banjal zunsiam nun eng nou,Heisa pal kum sawt tulpih nuam veng aw.(b) Kapham zong in duang ah sawlbang bang hen,Thangvan khua mual ah ka suah pih lai ding hi.No.526(a) Ngaih nang banjal vaimang thelnah,Luai naubang kasan chim lou e.(b) Luai naubang ka san chim lou e,Sun sawt pakbang ka tawi chimlou e.No.527(a) Vaimang namja lia keiban jal,Mual don tumtai nam nou ding aw e.(b) Tumtai namnou nasang in aw,Sinlai phong lou ding aw na sang e.No.528(a) Lung zuan tang lou bang phong ding a,Siamsil phual gia bang nong zun aw e.(b) Siamsil phual gia bang nong zun in,Lung zuan kan in vei hen nong chi maw?No.529(a) Zan chiang zalmang zang phialva tawh,Tut khawl houlung ka kupleh nuam e.(b) Khang thei lou leng samgibang khen,Ngaihmelmulouken na lua sang e.No.530(a) Kei a pal zaw simzong palhi e,Nang a pal zaw sing heisa hi e.(b) Nang nasan ding vangkhua lai ah,Sinlai ah tubang na suan a lawm.No.531(a) Zang nun eng nou zang phialva lia nu aw,Chik chiang nang pallai kong lou diam?(b) Chikchiang nang pallai kong lou dianm,Kawi pan sunni bang nong tang diam maw?No.532(a) Tul lel vabang na tuanna ngaih,Na tongdam sang mawh na e ngaih.(b) Mual don a pou zingdam solnou,Chikchiang na tul thei diam ngaih aw.No.533(a) Na duang ah bang zinleng tunnu,Meibang a theng nai maw ngaih aw e.(b) Sak duang khal tuibang kiamna dia,Na duang ah zinleng hong khawl se.No.534(a) Ka lawh pal nem nou in lung a sit maw,Gual tong na sang zo chi e ngaih aw.(b) Guallai ngabang kalen louh buang,Mel a nong theih sa hi ngaih aw .No.535(a) Khimzin tuktang bang tung ta e,Na siang lou bang kawm nuam na veng e.(b) Phung tawh kop zinbang nial lai a,Ngaihnou tang mai zehzum ta lua e.No.536(a) Tang ni sat tulkai nen ah aw,Sen belh ding tullim in na pou vang e.(b) Siktui duh lawkbang na tau leh,Na don ding damtui in luang vang e.No.537(a) Khen kum sawt zong chi ngam keng e,Mui khawzing tut khawl nuam lai veng e.(b) Muikhua zing in tut in khawlleng,Sansa selung muang lou ding aw e.No.538(a) Ka lung zuan lah meibang theng mawh,Nang kong sial na e lawm aw e.(b) Sunni kat in duang ka vull zou lou,Ngaih gimsi zelh duang ka vul a lawm.No.539(a) Sen khawlh pih louh tawm kal khawlh pih,Ih hou vuiching nou aw ngai veng e.(b) Hou vuiching leh sen a ngaih nou,Kawi pan gal sialbang kong don diam aw.No.540(a) Vaimang thelnah zun nel tung ah,Zuan tam hong lel ing e na sang aw.(b) Tangbang dam mel a ki theina,Siamsil nong sen leh ding muang mawng e.No.541(a) Sing phung phazaw lou bang na muang maw,Na vang sun naubang ka awi awi e.(c) Zenzen banjal nong chi zong in,Lai lung kuai ngaih nou aw na sang aw.No.542(a) Kei ka heina chiau i gal ah,Simgam a vangla veh aw ngaih aw.(b) Simgam vangla ngaih tam gual aw,Galdot lai ah na veh aw ngaih aw.No.543(a) Singta gamjang ka heina ah,Kiang ngaih gimsi paitem bang kuah e.(b) Paitembang kuang hemsimthu hiam?Pianna tun nunkhum sang ngai zong e.No.544(a) Kong sen vang ngaih mual tumtai aw,Zedam gamgulbang vial e maw lawm.(b) Sialsial kei ning khawlh pih tang nem,Lung zuan kai a danna ding aw e.No.545(a) Hou nuam lawm Man ih gamzang ah,Tung solkha tual a kia leh lel aw.(b) Tual kia lou a len ong zil leh,Kei ong muang lah kei in Niang aw.No.546(a) Kei aw zuang nang ih guallai ah,San lah gual gen simsi ka nam a lawm.(b) Tongdam banpih gual ngaih Niang aw,Sing gimnam ta ni chia Niang aw e.No.547(a) Lawm gual ngaih leh vaimang se sum,Koi zaw ka duang ong zenzaw diam hou nem aw.(b) Lawm gual ngaih nan duang ki nem e,Sesum ngaih na’n liang thei ing dougam ka ma nawh hi e.No.548(a) Vang ki ngai sawlbang ih vul zong in,Gam vangla mual lim in sung ta e.(b) Lim in sung zong hou nuam nou aw,Ngilh mawh kei duang tham hong zen ve chia.No.549(a) Ma taw ngaihnou nang kong sial na’n,Sunkim tu kawl ka tawi tawi nem e.(b) Sunkim tu kawltawi tawi nem e,Tuang lam pheiphung ka suan suan nem e.No.550(a) Sing hong lelna doh zawl kuang tui,Tong ih chiam na mun jangnou aw e.(b) Tong i chiamna munjang nou aw,Na pal ta chia kasen leh luan aw.No.451(a) Ngaihnou eigel i kal ah aw,Damtui luang zong khen kei ni e.(b) Damtui luang lai i pal lah leh,Zin siam khelh vang sel hi ve ngaih aw.No.552(a) Khawlh lai simthu lung gulh zatam,Lem nang bang guang na ding aw e.(b) Lemnang bang guang na ding in aw,Zo heisa bang tong nong luang khem e.No.553(a) Ma tang tut khawl huih khi dam sem,Hou nem sen gimsi hong nam a lawm.(b) Sen gimsi hong nam a lawm,Ning kai don bang eizen e ngaih aw.No.554(a) Vai mang siamsil damtui pian dangDuang suah pian lai silsi nou aw e.(b) Ka pham zong in duang suah pian zil,Kum sawt a vei den ding aw e.No.555(a) Ni thum tut khawl vabnag tuanna,Duang suah lambang vel aw tun aw e.(b) Ka pham zong in zua sau lim ah,Zoheisa bang pal den ding aw e.No.556(a) Lia khath nial in selung lua keng,Kim pih gual zatam e ngaih aw e.(b) Lia khat khang sumbang bia kei ning,Zodam tuibang luang kei ning e ngaih aw.No.557(a) Piang pan lung zuan sialna ding in,San louh tang pal kaite melmung e.(b) Tangpal kaite sing lel heisa,Kei lawh lou palbang mual ding aw e.No.558(a) Sennei ta lou deih bang kong zun,Lawh ki tualkawih kei ni e ngaih aw.(b) Lawh tual kawih ding lung na hual leh,Ka tawi zang khen kawlchiang nangai aw.No.559(a) Khua kimjang lawibang kon than pih,Ih khenta diam suan zozam aw e.(b) I khen zong kua duang nem lou ding a,Diah duai aw ngaih aw diah duai aw.No.560(a) Tang zuang siamsil ningbang leh ding,Bang din lung sit se na hiam ngaih aw.(b) Lungsit ken aw san lah lia nem,Ngaih aw gui khau a kong khih theih louh.No.561(a) Khang chiang vaimang na zalna mun pan,Pel mawh dawh aisa tong chiam na kum luang e kum luang sawt aw e.(b) Kum luang sawt a lung deih guikhau sawt aw e,Ka duang ah bang nantal na khau zun aw ei eite bang zun aw lawm.No.562(a) Gual bawl tong sia hong kilel e,Vang khua ah hai bang a ngak chi e.(b) Haibang ngaklou ngalliam von tawi,Vangkhua lawibang thang hiam tun aw e?No.563(a) Vang khua huih khi hong lang e,Tuizum pan naubang na sang ve aw.(b) Za tam simthu gual lel tong sia,Tuizum pan tong san lah tel mawng e.No.564(a) Vang khua lai ah tong sia ki lel,Na sang lou aw lai zawm chin aw e.(b) Keikung tung vang sel simthu,Vangkhua tuibang sian na’n bawl hiam aw.Ka Pa (Thuamkhanneng Guite)Imphal a pat Delhi Lenna a hong tuan a alaphuahNo.565(a) Vaimang Siamsil Thangvan Zawl ah,Kawi Toh Houlung Kum ing(b) Zatam Vualgen Delhi Vangkhua,Von Siang Zawt Nuam KasaKumpinu Inn(Indira Gandhi) a phuahnaNo.566(a) Theihlouh “Kumpi” na nua siang ah,Sausak laambang vel ing e.(b) Zatam tatna zingvai na hawm,Laukha na lung zuang hiam aw?Phamsa Kani Chiinzaniang laNo.567(a) Kawi aw albang na man nuan e,Von zaitha in sau doh in tam hi e.(b) Sau nuam doh tam lambang vel ding,Nikhat hong zingzin thei leh, malzin bang kou nuam ing e.Ni Chiinzaniang in a tapa policeten man a, suang kulh a akhum uh a phuahna

No.568(a) Sing von tawi nang bang hong hek te,Lun vawntawi ngalliam hiam aw?(b) Lun vawn tawi ngalliam hiam aw,Simjong tawi sang gah hiam aw.

No.569

(a) Sesum tuang lam zata tuang lam,

Pheiphung suan khial i hiam aw?

(b) Kawi leh na vawn ngaih khua tuah na’n

Zankhua khaubang a sawt hiam aw sung tui lawh in nem hiam aw?

2 comments:

tg. said...

lung dam ey hih bang a na hih

tg. said...

Nangh koi ah na om a?