Saturday, September 29, 2012

I HINA (OUR IDENTITY) I LAI/HAM (OUR LITERATURE) I POM, LETKHAN,ACCEPT LOU ZIEH IN KI THUTUO NA TAWM.


I unau ZBA in I ZOLAISEINGTHO / HOLY BIBLE pen pawl khat in hing pom (Accept) in, Atam zawh in hingpom lou uh ahitajieh in, kipumkhat naleh kilungtuo na tampitah I ZO SUNG hingkekhe in akimuthei hi. Bangzieh in, ithu ila thakhat in,luongthei talou atamzawh te’n letkhanlou maw ihichiang izah manman kizang in, KELTA THUMANG LOU bang in isomchiat ah, ki omhi. Ahin tampen I Unau ZBA ngentang imawsah na hilou in, imimal chiat in ihi na uh ipomngam tahtah lou zieh zong ahihi. Izo sung ah ZBA pen atampen ahiban ah,thuthei   mipilmisiem  tam napen zong ahi a,Tuojieh in Imuon Isuon khat leh ikilet sahpi khat zong ahihi.Tuazieh in i Zo buppi in I Zolaisiengtho pen aletkhan Accept thei nading leh thakhat zo tate iluongkhom thei nading abulpi pen ZBA tung siltampi kingah hi.
            
I ZO buppi ikithutuo theilou na  leh I thupha ngah theilou na abulpipen ahileh atamzawh inihina IZO HOLY BIBLE angpom lou-uh chiangleh tuni dong IZO sung ah, Pasien phat na, thakhat pumkhat suothei lou hi. Ichinop na in, I ZO in labu/Laisiengtho  O.T/N.T Thuhun tha Thuhun lui minam dangte tawh kibang a, standard tah a, neite ihi vua, Hinanaleh ei Kawlgam Burma lam a, I Bieh nalam makai mipil /misiem a ineite’n zang nuomlou pong san maw hi.Tuopen imapui dan uh amanlou na bulpipen ahihi. Tuopen IZO tate sung ah, Ikithu tuah zou lou na abulpipen AHUIPI (THE MAIN ROOT )  ahihi. Tuoleh ZO laisiegtho O.T adang zawh zahding inei uh ama leh ?

I Unau ZBA pan Sia, Mangkholien hing bawl khiet pen lah N.T Thuhun tha chiang beh hi nalai ahihi. Thuhun tha ngentang tawh Sermon piching theilou hi.Tuazieh in unaute aw  ZO min in , minam lien/piching pi khat IMANGPA’N eina siem ta ngal a, ZO ASSOCIATION, ZO SYNOD leh ZO minpuoh in kipawl khawm na Social organization/Religion organization lam hitaleh inei a, Hinanleh a ( MAIN ROOT AHUIPI/ ABULPI) pen tunidong ithupha ngah na ding abulpi pen I zo Labu/Laisiengtho ihina tahtah i tutahtah ngam nailou zieh in I ZO sung ah, kipawl khawm na zousie Satan Devil in vaihawm nuom paipai hi. Tuomi Satan vaihawm na pen I laisiengtho  matawh I deldawh  ding ahibou hi. ZBA Founder pa Rev. Khamzamang na sep leh agah te chi laibu ka simsiang a, kathei khalou thu tampi kathei beh a, Kalung adam hi.

I HAM/I DAN KIBAH PI CHIA, I PANKHAWMPI TE EI SIMMAW NA THU: Sim/Tedim te eisin maw bawldan leh eithang siet nate, Sia, Kamkhuothang leh TBA te eigot nate nasia kasa mama hi. I makai masate inam ading a, ana thuoh nate thupi kasa a, Manghil thei guolding ahisih hi. Pasal chipen tuobang ding ma ahihi ikhanguol pa tawh kisingam ding kideh ngam ding ahi iminam ading a,Ahin akhoh na kia khat ah Kamkhuothang leh TBA in tamzahtah a, eisinmaw eithangsiet na thu thangpai mama ei a,Sim/Tedim Labu/Laisiengtho i sahthei paupau leh i thupi bawl paupau maw pen ei kisimmaw nakawlkal ah ei kisin maw semsem hen i china tawh kibang kasa maw hi.A sung a thuteng te kasim chiang laisiengtho kitat-te zong ahoi a, Hinanleh Rev.Thomas Thangkhenmang atapa in I Zolaisingtho thuhun lui sung a laiteng ang gielhaw heisung I Zo laisiengtho pen anglah ahidiah mah?Athu tengpen I Zolaisiengtho tawh ka-et kah chaing kizawi tonsam in, Hinanleh Zolaisingtho lien hilou in, Aman ang kungtung translate/lethu ahidaih mah? ZO hampen suosam hi. Bangzieh in I ZO Pastor tampitah in izolaisiengtho pen kungtung le sathei maw hi tuopen nahi na kichet lou na ahihi.Pasien laisiengtho kungtung le adeih leh adieh loupen Sia,Pastor akinei hisam uh chin thei zawh ding in kang um uhhi ihina tahtah tawh imite hingpui un tuohi leh nangma zong minam dang ten nangpi muzawh ding a Imangpa pasien zong lungkim zawhding hi. Aw leh pasien in minamdang te laisiengtho nazangh zawnlen nang ma laisiegtho nasim chiang leh nangma deihdandan in nakung tung (Translate)  leh len in chia, Kamsang houpi na angah uh ahita daih mah?

LAISIENGTHO/LABU TE MINAM DANG ATE ZANG PAUPAU SIH VAI I THUPHA NGAHDING IN EI TAISAN KHA VA: ZO ngentang kikhompen MANGLAI/KAWL.SIM LAISIENGTHO  sim paupau in, ZO ham in kungtung le Translate den maw Sia pawlkhat omlai hi. I kigengen hun ahinon sih a, Lettuih Practical a zah hun ahita hi.I ZO te’n bang samsiet napi khat itan uh ahita a, eima hina thupi selou a, midang a, ngentang ithupi bawl maw ata daih?Thu lamdang pi khat hi. MIZORAM President pa PU.LALDENG in Mangkang te kung thu agen a, angai mangkang te hinanleh LUSEI HAM IN LAISIENGTHO SIM A, translate/lekia na ah mangkam in gen hi.Minam dang te ahina uh azumpi sih vua, akisahthei pi uh hi.Miten zahtat pai uh hi. Ei pen tuokihilou in minamdang khat ham kithei sah ihidaih mah aw leh eimaleh eima kitellou ihizawh diah mah? Ken manglai/kawl lai kathei hi ichi na-uh ahita daihmah izawh? Imangpa jesu in miham tawh amaphat ding pen adeih zawh ahita diah mah izawh? Tuojieh in ZO in ZOlai isim/isah thei sihmaw leh koi-in eisimpi a, eizahpih tamaw ding adiah ?, ZO tate ikithuo zoulou na aphi Answer bangma dang hivotsih ve aw. Tammi a bulpipen I ZO laisiengtho /labu ikituo lou zieh leh ipasien phatdan Ibieh na / Sakhuo biehdan kituo loujieh ahihi. Adieh dieh in KAWL LAI BURMESE atawp na ah Kawllai zong Common language chita vai Sim/Tedim lai in i kizawh sah (INFLUENCE) jieh zong ahi pipen hi.

 MINAM DANG TE LAISIENGTHO PEN ZO A HILOU HI: Sim hampen ZOham hiloupi I ZO pawlkhat in imaw sihpi ngam sonlai zang ahi hi.Tuote pen ka ginat lou  na tachiang hi chie talang te ihihi. Eiham loupi eiham a, ithuot khajieh ahibou hi. Tuojieh in amasapen in ka ZO LAISIENGTHO/LABU te KA HINA My Identity HI CHIN, POM, LETKHAN, ACCEPT PHOT VAI Tuachi-in i sim thanuom tanuom tading a, kawllang ham phailang ham hing omnon sih van ka Zolaisiengtho ma hibou e chin teltahtah lei ideih na leh isimnop na te zong hingkhang ding hi.kahina hi chin Pom/Letkhan tahtah phot lei amanlou pi ahken hinanleh kahi na chia ipomphot na leh isimsiemlou phamaw ahihi, Tuohilou a iletkhan thei naisih a ahileh pen amawh na omlou pi amawh na isuimaw ding hi.Tam ichichiang leh minamdang te laisiangtho pai pai vai china hilou a, eima siem lou pi a, minamdang te ipibawl I angpom khamaw pen akile bul isuoh ta hi,minam dang te a zong theiding ma hi a, hinanleh eima siem masah ding chi na pen mihi na ahiban ah,misin maw zong kitang lou ding hi,eima ithei zawh chiang leh midang atezong kan leihla ding ma ahi a, tuopen peidan man leh thudih ahihi.Eima thei lou pi in minamdang te a theisawm sihvai, zo hinuom non sing kamin deihnon sing mihau min khattawh khel tavang chi omthei lou hi,Namin pen napu napa na nu ten Pigui Pugui zui a, na anaphuoh pen maw khel thei nonsih teh tuomabang in ihina zo pen nakhel nuommama zong in nakhelthei nonsih ding hi,tuojieh in ihina minamdang ten eizuipih nading leh eizahtat pih nading in eiman zahtat Respect in zui in kisin vai,Eikhangtha ten ihina manghil lou in Izo laisiengtho labu te isimthei sih leh zong ikisin tha kia ding vua,ineisih leh zong aomom na mun ah isui ding uh hi.tuo hileh Pasien in nahi na ihina izatat napen ithupha ngah nading ahibou hi,Nangthupha nangah a, na Innkuon in thupha angah leh tuopen minam khangtou leh Pasien thupha ngah minam kichi hi,thupha ngah chichiang leh inam buppi a pasien in eidop hilou a, khat thupha ngah na Innkuon khat thupha ngah na zousie akigawm chiang leh tuopen achi anam buppi in thungah ahi bou hi,Tuojieh in ihina Pom/Lekhan phot phot lei ithupha kot pen hing kihong pang ding ahi nabou hi,Na letkhansih leh nagen ding nasap ding hingtam va,na letkhansih leh tam anei a, gentehna ipieh bang in hing om teitei ding hi,
Gentehna'n: Amaw nasuiding dan ahileh tampen Sahlam hambou i zoham in tambang omsih simha bou ahisihleh ateng gawm man sih chibang dan in amaw na isuipaupau ding uh hi,Tua pen bang ahei ichi leh kahina hi chia i Pom tahtah ngamlou jieh leh ihina mite masang a,i zumpi ngamtahtah lou jieh zong himai thei hi.

SIEM LOU SASA A MIHAM I ZAH PAUPAU PEN: Nahi na,ngaina kim dan kim a pasien in angpieh kimlai pen nahi nasinmaw leh nahi na zang nuomlou na hileh Pasien in nikhat niching leh nakung tung thu ahingkhen ngeignei ding hi kipil vang in,Pasien in nalim namel angsiem pen hoising chin, nanu/pa kung ah kapkap hinan lachin kikhel thei nonsih ding a, ahingsiem pa I Mangpa jesu asinmaw  nasuoding hi, Siemlou sasa a, miham zangleh mihina vahinuom chipen kichin la nabulpi pen khat leh mot na ahiban ah minam dang te hamsiemlou sasa a, nazah nasim amanlou pi pen amate sinmaw zong nasuoh ding hi,Langkhat kia ah chilei amate uh nasung ah omden lai chi na zong ahihi.Aham alai nazah nasahthei minam te suoh leh sal Labours and Slavery (ChuonBawah) sung pan tanailou china zong nahi nalai hi.Ipasien bieh pieh na I Laisiengtho Labu zahte pen minam dang a izahzah chiang leh eingah ding thupha pen amaten nakingah lel uh ahi h.I ham/IKam teng  pen Pasien phat na vauzah/Niang tah a, zahding ahi hi.Tuopen thupha hingkipat na ding ahi bou hi,Eite pen tuo hizawh lou in minamdang te ham tawh Pasien iphat vua,Eima zo ham pen nupi pawlkhat awsie suoh nan izang ivau.Niang sah maw uh hi,Tuojieh tamte mama zong khel huoi mama ahita hi.I zo ham mama tawh Pasien phat na nei in I omom na chiet ah I ZO lai i zolaisiengtho izolabu chite ningkoi nonlou in front amailam ah ikoi tading vua, I zangtahtah tading uh hi.Mundang gam ahpen thei sing Malaysia a koikoi Pastor,Rev,Sia heisung sung pan hingpei ten zolaisiengtho Holy bible ma hingzang hingsim hingtawi koikoi lachin nathu lut pan ding hi.Zo tesung a, thugen lasa in Sim/Kawl,Mang pou hing zang koi viel nonsin namai zumnop sih a ahileh Tulai khangtha ten zo it na leh IMangpa pasien it na pen kinei thei ta hi,Siem lou sasa in miham tawh Hingham koi viel ding diang non sin,Na hina sung ah hitahtah in I MANGPA PASIEN DEIH NA AHZAWH HI.Tam pen minam vai hikoi lou in nahina ihi na sung thu kigen ahihi.Paisien sung ah minam tuomtuom omsih chikoi viel sin,Mipiengtha mipil misien ten amipi leh a u anau a Innsung mite ma khuol masa pen hi.  

 Tunia atelsiem ding in I MANGPA pasien atha in I lung sim hing hong ta hen. ZO leh ZO pawlkhat Pasien phat hunbawl khawm pen Kawl/Sim laisiengtho sim paupau chipen pasien ikilapsan na leh i minam isin maw na ahibou hi. Aw leh ken Kawl, Mang , Sim laisiengtho kasim thei hi.Minam dang level in katai hi kichi ihi-diah mah?Atah tah in limtah ngaituo hen hilei ihina om a, mihi na vahi sawmpaupau chipen VA-AH UTONG A KIBAWL PAUPAU ihi hi. Tuojeih in ZO laisiengtho om hi OT/NT minei bang in kinei hi. Neisihlei izo in laisiengtho nangon nei talawm sih a chia ei leh ei kisin maw masa dingte ihihi.Tuojieh in tunia apat in, kahi na hibou chin pom tahtah tavai. Amasapen in ANG POM/LETKHAN/ACCEPT phot vai tuo hileh i nam buppi in i hin dan ang kiduol tading a, i vaihawm na zousie ah zong IMANGPA’N eipanpi ta ding hi. Hi ladeu i chi namunte a om leh free discussion kinei tuo zel va vui I mi nam khantou nading leh i kipum khat thei nading kadeih na bulpi penahihi. Mailam ah aban kikum touzel va vui. Mangpa Zotate thupha hing peta hen.

Ka lungdam

Mangpa lengga huon a, na naseppi uh.
Sia. JohnPauno (zo)
ZCF Chera Pawlpi Kem.
Mobile:-012-2547914.
Email: jpzokakhu2011@gmail.com
Malaysia

No comments: